Reports

Publicerat: 2020-10-28 08:30:00

PExA AB: PExA AB Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2020

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2020.

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 315 734 SEK (383 381).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 831 626 SEK (-1 672 320).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,18).
• Soliditeten uppgick till 91,7 % (86,2 %).

Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 673 607 SEK (1 216 824).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 418 598 SEK (-3 152 113).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,34).
• Soliditeten uppgick till 91,7 % (86,2 %).

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 298 375 aktier per 2020-09-30 (9 225 800).
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med "Bolaget" eller "PExA" avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market.


Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2020
• Den 26 augusti meddelar PExA att halvårsrapporten avseende januari – juni 2020 offentliggörs, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

• Den 27 augusti meddelar PExA att forskningssamarbetet som Bolaget ingick i oktober 2019 med Göteborgs universitet och Janssen Research & Development inte kommer förlängas.

• Den 2 september meddelar PExA att fem abstracts baserade på Bolagets teknologi har godkänts för presentation på European Respiratory Society International Congress den 7–9 september 2020. Forskargrupper från Sverige, Tyskland och Finland, presenterar nya resultat där PExAs metod att samla material från de små luftvägarna har använts.

• Den 29 september meddelar PExA att Bolagets teknologi används i ytterligare en studie om Covid-19. Studien är ett samarbetsprojekt mellan Infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Arbets- och Miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 1 oktober meddelar PExA att Anna-Carin Olin vid Arbets- och Miljömedicin, Göteborgs Universitet, som är den forskare som skapat PExAs metod för insamling av biomaterial från människans minsta luftvägar, har utnämnts till vinnare av Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park 2020.

• Den 7 oktober meddelar PExA att en forskare vid kontraktsforskningsbolaget Celerions laboratorium i USA har erhållit "Best Abstract Award" av American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS). I arbetet kombineras PExAs teknologi med ultrakänsliga analysmetoder för att detektera cytokin-biomarkörer från de nedre luftvägarna.

VD Erik Ekbo har ordet
Tredje kvartalet har passerat och vi kan konstatera att PExAs unika teknologi fortsätter att uppmärksammas och användas i viktiga forum. Först vill jag dock inleda med att gratulera en av våra grundare, professor Anna-Carin Olin, som nyligen utnämnts till vinnare av Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park 2020. Ett pris som årligen delas ut till en entreprenör som driver utvecklingen framåt med hänseende till människors hälsa och välfärd. Hon erhåller priset för sitt forsknings- och utvecklingsarbete, vilket lett fram till en rad viktiga publikationer baserade på under-sökning av biomaterial, som samlats från de nedre luftvägarna med PExAs teknologi.

Vidare har en forskare vid Celerions laboratorium i USA erhållit "Best Abstract Award" av American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS). I arbetet kombineras PExAs teknologi med ultrakänsliga analysmetoder för att detektera cytokin-biomarkörer från de nedre luftvägarna.
Under kvartalets inledning meddelade vi att samarbetet med Göteborgs Universitet och Janssen avslutas, detta betyder emellertid inte att vi utesluter framtida samarbetsmöjligheter. Globala företag får ofta anledningar att omstrukturera och se över sina strategiska inriktningar och vi på PExA har full förståelse för detta.

I vårt interna arbete och i samarbete med framträdande biokemiska laboratorier fokuserar vi ansträngningarna mot att få fram avancerade analysmetoder för undersökning av det biomaterial som samlas in med PExA. Aktiviteterna är möjligtvis de viktigaste vi bedriver, med tanke på att forskarmarknaden eftersträvar att hitta biomarkörer för specifika sjukdomstillstånd och att dessa förekommer i mycket små kvantiteter i utandningsluften. Framsteg görs hela tiden och vi ser mycket positivt på möjligheterna att kunna erbjuda forskarna användbara alternativ för analysen av PEx-prover.

Ett annat mycket viktigt projekt som bedrivs med hög intensitet är framtagningen av en tvåvägsventil för engångsbruk, som både kommer förenkla och ytterligare kvalitetssäkra användningen av PExA för våra kunder. PExAs teknologi har återigen rönt uppmärksamhet vid ERS (European Respiratory Society International Congress) som hölls den 7-9 september 2020. ERS är världens största kongress inom luftvägar och associerade lungsjukdomar. Forskargrupper från Sverige, Tyskland och Finland presenterade resultat där PExAs metod använts. Resultaten i en av studierna pekade bland annat på att PExAs metod ger förutsättningar att identifiera biomarkörer för KOL och lungcancer, något som efterfrågas av sjukvården runt om i världen. I en annan studie visade man att mängden PEx-partiklar kan ge information om sjukdomsutveckling i lungorna, vilket skulle innebära att PExAs metod kan visa sig mycket värdefull inom intensivvården.

Därutöver har vi även kunnat meddela att vår teknologi används i ytterligare en studie om Covid-19. Studien, som är ett samarbetsprojekt mellan Infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitets-sjukhuset och Arbets- och Miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, syftar till att jämföra hur mycket virus det finns i olika typer av utandade vätskedroppar. Min förhoppning är att detta besked innebär att vår teknik kan hjälpa till att fördjupa kunskapen kring smittspridning av Covid-19.

Sammantaget har vi under kvartalet sett ett betydande intresse för PExAs teknologi. Vi kommer fortsättningsvis driva på utvecklingsarbetet och vidareutveckla aspekter av vår verksamhet som för PExA framåt. Slutligen vill jag passa på att tacka för förtroendet för bolaget, något som bidrar till att ge oss förutsättningar att fortsätta vårt arbete. Tack!

Varma hälsningar,
Erik Ekbo
Göteborg, 2020-10-28

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB

Prenumeration