Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-15 18:00:00

Acosense AB: Acosense genomför riktad nyemission om 8,0 MSEK och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen i Acosense AB ("Acosense" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 8,0 MSEK samt att emittera vederlagsfria teckningsoptioner.

För att finansiera en ökning av takten i Bolagets försäljningsarbete och fortsätta investera i produktutveckling har styrelsen i Acosense beslutat om att genomföra en nyemission om 8,0 MSEK och emitterar 6 666 666 aktier till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie riktad till en grupp om 21 investerare. Bland dessa kan nämnas Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Divergensia AB, vilka båda är ägare i bolaget sedan tidigare, samt Formue Nord A/S. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 15 procent jämfört med den volymviktade kursen (VWAP) för perioden under de senaste 30 handelsdagarna till och med 4 december 2020. Genom emissionen kommer Bolaget att tillföras ca 8,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca. 500 000 SEK. Genom nyemissionen av 6 666 666 aktier ökar Bolagets aktiekapital med 1 333 333,20 SEK, från 3 346 696 SEK till 4 680 029,20 SEK och antalet aktier från 16 733 480 stycken till 23 400 146 stycken. Utspädningen uppgår till 28%. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att utöka antalet långsiktiga, större investerare, samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Vidare avser bolaget att emittera totalt 7 800 048 teckningsoptioner ("TO2"). Teckningsoptionerna riktas till befintliga ägare samt de nya investerarna.

Samtliga aktieägare erhåller 1 TO2 för 3 befintliga aktier. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 16 – 30 september 2021 teckna en ny aktie till teckningskurs om 60% av det volymvägda genomsnittspriset på aktien under perioden 10 augusti – 10 september 2021. Max teckningskurs är 2,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolaget tillföras maximalt ca 15,6 MSEK och aktiekapitalet kommer att öka med 1 560 009,60 SEK, utspädningen som samtliga teckningsoptioner medför uppgår till 24,9% efter det att den riktade emissionen ovan har registrerats. Den totala utspädningen som den riktade emissionen inklusive samtliga teckningsoptioner medför uppgår till 46,3%.  Avstämningsdag för aktieägare att erhålla teckningsoptioner i TO2 är den 15 januari 2021. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter emissionen av dessa.

Beräkning av utspädningseffekt enligt följande (antalet emitterade aktier / totalt antal aktier efter emission).

"Det är glädjande att intresset att investera i Acosense varit så stort. En stärkt finansiell position kommer ge oss möjlighet att kunna exekvera på vår affärsplan och öka antalet installationer av instrument vilket skapar förutsättningar för långsiktigt återkommande analysintäkter. Vidare kommer en stärkt kassa ge oss möjlighet till nya rekryteringar för att öka insatserna mot nya marknader såsom petrokemi och livsmedel", säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Bolaget har engagerat Partner Fondkommission som rådgivare under emissionsprocessen.

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-15.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration