Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-23 09:52:22

Calmark Sweden AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 23 december 2020 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Kjersti Berg Mathinsen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av högst 5 000 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande: 

  • Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 500 000 kronor. 
  • Teckningskursen för aktierna ska vara 5,30 kronor per aktie. 
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade book building-förfarandet.
  • Teckning av aktier ska göras i särskild teckningslista senast den 7 december 2020. Betalning av aktier ska ske genom kontant betalning av teckningslikviden till ett av Bolaget anvisat konto senast den 11 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 
  • De nya aktierna ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera fortsatt tillväxt samt att diversifiera aktieägarbasen.

Det till investerarna erbjudna sammanlagda priset i erbjudandet om 5,30 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställs på detta sätt är det styrelsens bedöming att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt. 

Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Calmark Sweden AB

Prenumeration