Reports

Publicerat: 2021-02-15 11:29:30

Hybricon Bus System AB: Bokslutskommuniké januari – december 2020

Perioden januari – december 2020

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 13 110 (kSEK 13 467)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 8 529 (kSEK –8 058)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 19 648 (kSEK –14 802)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 20 382 (kSEK –15 000)
  • Resultat per aktie: SEK 4,10 (SEK 0,10)*
  • Eget kapital per aktie: SEK 3,36 (SEK 0,08)*

Fjärde kvartalet oktober – december 2020

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 542 (kSEK 3 798)
  • Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 2 087 (kSEK –987)
  • Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 8 140* (kSEK –2 677)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK 8 171 (kSEK –2 783)

* I resultatet efter av- och nedskrivningar ingår en icke kassapåverkande nedskrivning av IPR värde på 4,4 MSEK.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

* Antal aktier vid 2020-12-31: 4 967 238 (2019-12-31: 153 956 675)
Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2019.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Den 03 december 2020 beslutades vid en extra bolagsstämman om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att etthundra befintliga aktier läggs samman till en aktie. Genom sammanläggningen minskades det totala antalet aktier i Bolaget från 496 723 803 till 4 967 238 aktier med ett kvotvärde om SEK 3 per aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 01 februari 2021 beslutade Umeå kommunföretag AB att tillsammans med Hybricon Bus System AB avveckla pilotprojektet kring omställningen av Umeås lokaltrafik. Med anledning av detta beslut har styrelsen i Hybricon Bus System AB beslutat att genomföra en nedskrivning av kvarvarande balanserade utvecklingskostnader sk IPR värde per 2020-12-31. Nedskrivningen som uppgår till 4,4 MSEK är inte kassapåverkande.

Som ytterligare följd av beslutet den 01 februari 2021 kommer Hybricon att skriva av det till bussarna tillhörande reservdelslagret. Även denna åtgärd är ej kassapåverkande och kommer att ske i samband med att ett slutgiltigt avtal nås med UKF. Beloppet beräknas i skrivande stund uppgå till ca: 1 MSEK men kan komma att minskas beroende på förbrukning av lager under resterande kontraktstid.


Informationen är sådan som Hybricon är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-15 11:29 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs, Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Hanna Wiik, CFO, Tel: 070-573 22 97, E-post: hanna.wiik@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration