Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-15 20:07:55

Alltainer AB: Rättelse – MAR hänvisning nu också i bifogat rapport. Alltainer AB (Publ): Offentliggör härmed halvårsrapport för perioden juli – december 2020

Alltainer AB ("ALLT") offentliggör härmed halvårsrapport för perioden juli – December 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Alltainers hemsida (www.alltainer.com/investor) och som bifogad fil.

Pressmeddelande

Alltainer AB

559231-8280

2021-02-15

FÖRSTA HALVÅRET (2020-07-01 – 2020-12-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 236 KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 318 KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,33 SEK.
  • Soliditeten uppgick till 87,6 %.

ANDRA KVARTALET (2020-10-01 – 2020-12-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 695 KSEK.

  • Rörelseresultatet uppgick till -2 450 KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 6 682 539 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ALLTAINERS VD Jakob Kesje kommenterar

Jag har nyligen kommit hem efter fem veckor i Vietnam, varav två veckor i karantän, finns det mycket att berätta. Vi har skrivit på kontrakt för en större och mer verksamhetsanpassad fabrik, med tillträde den 1 april 2021. Genom de nya produktionslokalerna  kommer vi samla vår produktion på en plats till skillnad från dagens två olika produktionsytor. De nya lokalerna kommer att effektivisera vår produktion väsentligt och positivt bidra till att fasthålla och utbygga kvalitetsnivån i vår produktion. Vi har anställt en ny produktionschef med bakgrund från Bosch och Intel i Vietnam. Med den nya produktionschefen kan vi införa uppdaterade strukturerade arbetsformer och system i vår produktion. Vår nya produktionschef börjar jobba för oss i mitten av mars.

Vi har gått igenom och uppdaterat våra leverantörer för att förbättra flöde och kvalité. Exempelvis kommer vi framöver enbart använda oss av Jotun Marine produkter som är globalt erkända för sin kvalitet. Vi har också påbörjat nya prisförhandlingar med våra leverantör utifrån den planerade volymökning vi arbetar emot.

Fraktmarknaden globalt har genomgått stora förändringar under senaste kvartalet. För Alltainer betyder det att de nya containers som vi köper in har ökat avsevärt i inköpspris. Ingen vet idag hur utvecklingen kommer att se ut den närmsta perioden. Men produktionen av containers ökar successivt och nya containerfartyg kommer sättas in i trafik.  Alltainers fokus är primärt att säkra tillgång av nya containers till lägst möjliga pris, och hjälpa våra kunder med att hitta bäst möjliga fraktpriser genom våra vietnamesiska kontakter. Möjligen kommer situationen påverka lönsamheten negativt genom ökade materialkostnader, och en avvaktande marknad. Vi förväntar dock en stegvis normalisering av prisnivåerna fram emot sommaren. 

På ordersidan har två av våra stora kunder flyttat fram sina order till våren. En av kunderna har avvaktat leverans av nya förbättrade boendemoduler från oss. Vi har, på uppdrag av kunden, genomfört ett antal förbättringar under kvartal 2 men de färdiga containers har ännu inte varit möjliga att visas för slutkunder i USA. Den andra kunden har önskat större volymer från oss och håller på att förbereda sin organisation för att kunna hantera framtida leveranser. Kunden har flyttat fram sina order, men fasthåller sina volymer av containers på årsbasis. Situationen i omvärlden är pga av rådande läge med pandemin svårbedömd. Vi beräknar att volymerna kommer att öka under våren men i vilken takt är svårt att förutse. 

Utifrån det orderläge vi har idag så bedömer jag att vi även kommande kvartal kommer visa negativt resultat.  Marknaden är svårbedömd, men vi ser ett fortsatt ökat intresse för våra produkter. Med de förändringar som vi nu genomför i vår produktionsanläggning och den feedback vi löpande får från våra kunder, har vi ett bra utgångsläge för framtiden.

Jakob Kesje, VD på Alltainer AB

För fullständig halvårsrapport, se https://www.alltainer.com/investor/interim-reports/

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021.

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa. Alltainer har ett "Letter of Intent" från den amerikanska generalåterförsäljaren om köp av 400 enheter över två år, som bolaget har börjat att leverera.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Alltainer AB

Prenumeration