Reports

Publicerat: 2021-02-26 12:20:47

Transferator AB: Bokslutskommuniké 2020

12 MÅNADER, JANUARI-DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 38,3 (40,0) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till Mkr 8,0 (5,1) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -5,0 Mkr (-4,5).
 • Nettoresultatet blev 5,2 (-6,6) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,58 kr (0,67).
 • Soliditeten uppgick till 69% (63,1)
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 10,1 Mkr.

3 MÅNADER, OKTOBER-DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 11,2 (13,7) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,0 (2,7) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,6 (-1,3) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 7,8 (-0,5) Mkr.

_____________________________________________________________________________

 
 • Koncernens omsättning uppgick till 38,3 Mkr för räkenskapsåret 2020, en minskning med 1,9 Mkr jämfört med föregående år. Även fjärde kvartalets omsättning sjönk till 11,6 Mkr, en minskning med 2,5 Mkr jämfört med föregående år. Omsättningen hänförs i sin helhet till ABG-koncernen. En lägre omsättning för året bedöms ha påverkats av lägre aktivitet inom större projekt såsom upphandlingar där många sköts på framtiden pga coronapandemin. Den lägre omsättningen påverkade dock inte resultatnivån i någon större utsträckning. För helåret ökade EBITDA resultatet till 8,0 Mkr jämfört med 5,1 Mkr föregående år och för kvartalet uppgick motsvarande siffra till 3,0 Mkr (2,7). Resultatet stärktes genom ett högre underliggande täckningsbidrag och reducerade kostnader.

 
 • Nettoresultatet för året uppgick till 5,2 (-6,7) Mkr. För kvartalet uppgick nettoresultatet till 7,9 (-0,5) Mkr. Årets resultat har utöver underliggande resultat i rörelsen, påverkats positivt av försäljningar av finansiella anläggningstillgångar, bland annat försäljning av aktier i G-Loot Global Esports AB, samt utdelning från innehav. Totalt bidrog dessa med cirka 8,0 Mkr till resultatet. Samtidigt har orealiserade nedskrivningar på anläggningstillgångar om -8,3 Mkr påverkat resultatet negativt. Bland innehaven som minskat i värde kan nämnas Hedera Group -3,6 mkr, Eply -2 Mkr samt övriga nedskrivningar om -2,7 Mkr.

 
 • Övriga händelser under perioden. Hela innehavet i Iterata AB avyttrades under året efter att Bolaget inte deltagit i företagets nyemission varvid aktieinnehavet minskat genom utspädning. Försäljningen innebaren koncernmässig resultateffekt om cirka 0,4 Mkr.

 
 • Även hela kvarvarande innehavet i G-loot Global Esports AB lämnade portföljen genom en utskiftning till aktieägarna. Extra bolagsstämma i november tog beslut om minskning av aktiekapitalet med utbetalning i form av ett automatiskt inlösenförfarande. Totalt inlösenbelopp (utdelning) uppgick till 12,3 Mkr inklusive en kontant del om 9,6 Mkr. Nedsättningen av aktiekapitalet täcktes genom en fondemission om motsvarande belopp.

 
 • Styrelsen har särskilt övervägt hur effekterna av coronapandemin påverkar/kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Bolaget, eller något koncernföretag, har inte sökt eller mottagit några s.k. omställningsstöd med anledning av pandemin. I denna bedömning har vi kommit fram till att vi för närvarande bedömer att påverkan på bolaget är begränsad om än marginell negativ effekt kan ses i omsättningsgenerering i samt påverkan på värdet i de listade aktieinnehaven. Den nuvarande bedömningen att coronapandemin har begränsad effekt kan dock snabbt ändras med tanke på situationens volatila karaktär. coronapandemin utgör fortsatt en stor osäkerhetsfaktor avseende den framtida finansiella och ekonomiska utvecklingen.

 

 

Transferator AB (publ)
Stockholm den 26 februari 2021

På styrelsens uppdrag
Fredrik Vojbacke
Verkställande direktör


Informationen är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration