Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-21 17:45:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 21 april 2021.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Per Stålhandske (ordf., oberoende), Lars Thomander (oberoende), Sergey Yanitski, samt Igor Lokot.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 44 000 kronor till styrelsens ordförande, med 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör och med 20 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 124 000 kr.

Revisor:

Peter Zetterling omvaldes som revisor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med högst 812 192,70 kronor (varav 406 096,35 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av B-aktier och 406 096,35 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 8 121 927 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Detta innebär att högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

1. Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 28 april 2021.

4. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

5. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

6. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. Emissionskursen för varje unit motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad B-aktie om högst 3,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Emissionskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.

8. Betalning för tecknade aktier och aktier som nytecknas med stöd av teckningsoptioner som överstiger B-aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

9. Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

11. De nya aktierna, liksom även aktier som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption, medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.

12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

"Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Double Bond Pharmaceutical. Vi är gläda att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Bolaget och bolagets Produkter! " - säger Igor Lokot, VD för DBP

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Double Bond Pharmaceutical International AB

Prenumeration