Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-28 14:26:14

Recyctec Holding AB: Kallelse till årsstämma i Reyctec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 26 maj 2021 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 maj 2021, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021, under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping med angivande av "Årsstämma 2021", per telefon / SMS till
  070 – 882 64 00 eller via e-post till
  andreas@recyctec.se
 • Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 19 maj. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 3 530 684 registrerade aktier, varav 2 940 A-aktier och 3 527 744 B-aktier (motsvarande totalt 3 557 144 röster).

Vidare genomförde bolaget ett optionsinlösen samt en riktad emission den 30/3-21 som vid tilldelning innebär att bolaget kommer att utge ytterligare 419 053 B-aktier. All formalia är vid detta tillfälle inte klar i emissionen, varför dessa aktier är inte levererade ännu.

Givet att hinner dessa levereras före stämmobok tas ut den 23 juni 2020 så kommer det då i bolaget att finnas totalt 3 949 737 registrerade aktier, varav 294 000 A-aktier och 3 946 797

B-aktier (motsvarande totalt 3 976 197 röster).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Val av en eller två justeringsmän.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Verkställande direktörens anförande.
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 1. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  1. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  1. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 1. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 1. Val av ny revisor till tidpunkt efter stämman
 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 20 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter och ingen suppleant. Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ledamot erhåller 80 000 kronor samt ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Beslut om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter (punkt 11)

Inför Bolagsstämman har Robert Wahren meddelat att han inte avser ställa upp för omval. Vidare har Bolagets Valberedning föreslagit att komplettera styrelsen med Joel Westerström samt Sören Eriksson. Aktieägare representerande cirka 20 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att föreslagen styrelse väljs.

Föreslagen styrelse är Ketil Thorsen, Ragnhild Skjaevestad, Lars Erik Hilsen, Alexander Lersbryggen, Sören Eriksson och Joel Westerström

Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Beslut om val av ny revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att välja BDO till Bolagets revisor, för tillträde efter avslutad årsstämma. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping samt på bolagets webbplats senast från och med den 5:e maj 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

________________________________

Jönköping april 2021

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Andreas Cederborg, Verkställande Direktör
andreas.cederborg@recyctec.se

+46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration