Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-12 08:14:57

Transferator AB: Kallelse till årsstämma

Styrelsen kallar idag aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 (”Bolaget”), till årsstämma, den 10 juni 2021.

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs Transferators årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 10 juni 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan m.m.Förutsättningar för deltagande

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2021, dels har anmält sig senast den 9 juni 2021, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Transferator AB tillhanda senast den dagen.

Senast den 2 juni 2021 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 2 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 4 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Transferator ABs webbplats, www.transferator.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Transferator AB tillhanda senast den 9 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida och skickas till aktieägare som så begär det. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm, eller via e-post till fredrik.vojbacke@transferator.com, senast den 31 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på www.transferator.se, senast den 5 juni 2021. Upplysningarna skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 

7. Beslut

         a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt

         koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

         b) om dispositioner beträffande bolagets resultat

         c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och revisor och revisorssuppleanter

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av fattade beslut.

13. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag:

Punkt 1)

Förslag: Att Jakob Johansson utses till ordförande vid stämman eller vid förhinder för Jakob Johansson den som styrelsen föreslår.

Punkt 2)

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Punkt 3)

Godkännande av dagordning.

Punkt 4)

Förslag: Att ordföranden vid stämman Jakob Johansson jämte Fredrik Vojbacke justerar protokollet; eller vid förhinder för den som styrelsen föreslår.

Punkt 5)

Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Punkt 7 a)

Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning

Punkt 7b)

Förslag: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 7c)

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Jakob Johansson, Guntis Brands, Henrik Halvorsen och Fredrik Vojbacke samt verkställande direktören Fredrik Vojbacke.

Punkt 8)

Förslag: Att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter. Samt att antal revisorer ska vara en med en revisorssuppleant.

Punkt 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Förslag: Att ett styrelsearvode om totalt 420 000 kr ska utgå varav 120 000 kr till styrelsens ordförande samt 100 000 kr per ledamot. Samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant

Förslag: Omval av Jakob Johansson (ordförande), Guntis Brands (ledamot), Fredrik Vojbacke (ledamot) samt Henrik Halvorsen (ledamot). 

Förslag: Omval av nuvarande Per Strömberg till revisor samt revisorssuppleant Mikael Nilsson.

Punkt 11) Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier (oavsett aktieslag), konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Dock får en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte överstiga 20 000 000 aktier, oavsett aktieslag. Styrelsens bemyndigande skall även i detta hänseende omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv. Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.

Punkt 12) Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av fattade beslut.

Förslag: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de ändringar i besluten enligt ovan som kan föranledas för att erhålla registrering därav i enlighet med årsstämmans syfte med beslutet, hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 11-12 fordras kvalificerad majoritet i enligt Aktiebolagslagens regler.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Antal aktier i Bolaget uppgår till totalt 96 207 374st varav 55 321 721 A-aktier (10 röster) samt 40 885 653 B-aktier (1 röst).  Totalt antal röster uppgår till 594 102 863 stycken. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Stockholm i maj 2021

Transferator AB (Publ.)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration