Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-28 14:06:27

Dalsspira Mejeri AB: Kommuniké från Årsstämma 2021-05-28

  • Michael Johansson valdes till ordförande att leda årsstämman.
  • Vid stämman var 2 570 198 aktier av totalt 8 082 837 aktier representerade, vilket motsvarar 32 % av rösterna. 
  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att årets förlust -3 735 449 kr disponeras så att totalt 6 048 873 kr överföres i ny räkning. 
  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 30 000 SEK till styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelsens ordförande samt att revisor betalas på löpande räkning.
  • För tiden fram till nästa årsstämma omvaldes följande ordinarie ledamöter:

Per lönn, Anna Pettersson, Göran Nyström, och Mikael Olsson. Malin Jakobsson, Michael Johansson och Anders Forsdahl utträder ur styrelsen.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Malin Jakobsson till VD och Per Lönn till styrelsens ordförande.

  • Stämman valde PwC med huvudansvarig revisor Mattias Celind som revisor på 1 år.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration