Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-28 11:15:00

PolarCool: Resultatet från en 5 årig kylstudie inom svensk hockey visar signifikanta positiva effekter vid användandet av PolarCap® System

PolarCool AB (publ) har erhållit slutrapport från den sammanlagt 5 åriga kliniska studie som genomförts tillsammans med SHL med stöd av spelarfacket SICO. De ansvariga forskarna professor Niklas Marklund och professor emeritus Yelverton Tegner har efter denna hockeysäsong slut sammanställt det slutliga resultatet.

Sammanlagt ingick 137 konstaterade hjärnskakningar i studien och evidensen för PolarCap® System har ytterligare stärkts. Tiden för återgång till spel (Return to play) fortsätter vara starkt signifikant kortare bland kylda spelare (n=62) jämfört med kontroll (n=75), 9 dagar för behandlade respektive 12 dagar för kontroll, p < 0,0001.

Resultatet visar också en signifikant minskning av frånvaro i den behandlade gruppen, vid samtliga undersökta tidpunkter (1v, 2v, 3v, 4v, 8v och >100 dagar). Inte minst långtidsfrånvaron (3v eller mer, 6% av behandlade och 29% i kontroll, p = 0,001 ).

Under de senaste två säsongernas fortsättningsstudie har även symtomutveckling efter hjärnskakning studerats. Resultaten som är baserade på individernas Symtom Severity Score (SSS), som är en del av SCAT5, visar en signifikant tidig symtomreducering efter kylbehandling.

Mer utförlig sumering av resultatet går att läsa i bifogad bilaga till detta pressmeddelande.

Professor Niklas Marklund, Lund universitet, ansvarig forskare kommenter;

– Som ansvarig forskare ser jag resultatet som spännande i och med att de stärker de redan publicerade resultatet från den inledande 3-åriga studien. Det jag ser som mest intressant och viktigt är den tydliga minskningen av långtidsfrånvaro efter kylbehandling. Ambitionen är nu att publicera resultaten i vetenskaplig tidskrift för spridning inom den medicinska professionen. Sammantaget ser jag resultaten som något som ytterligare stärker indikationen för kylbehandling av idrottare som drabbas av hjärnskakning.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

– Vi konstaterar att de nya resultaten ytterligare stärker evidensen för produkten PolarCap® System. Mest glädjande är den starkt signifikanta effekten gällande långtidsfrånvaro. Det är också intressant att den tidigare indikationen gällande behandlingstid nu stärkts och pekar på en doseffekt. Något som innebär att vi än mer kommer att rekommendera användare att behandla minst i 45 minuter men gärna längre. Sammantaget hoppas bolaget att denna robusta evidens som nu presenteras ska ge ytterligare acceptans bland dem inom den medicinska professionen som önskat mer kliniska data gällande effekterna av PolarCap® System.

 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om PolarCool

Prenumeration