Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-30 17:30:00

Amnode AB: Kommuniké från årsstämma i Amnode AB 2021

Årsstämma 2021 har avhållits den 30 juni 2021 i Amnode AB i Gnosjö. Stämman leddes av ordförande Lars Save och sju aktieägare var representerade på stämman, representerande 42,6 % av aktier och röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2020, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

  • fastställa 2020 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020.
  • ingen utdelning skall lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.
  • till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de tre ledamöterna Lars Save, Lars-Olof Delin, Sam Olofqvist och nyval av Kent Olsson och Mikael Fransson, att utgöra bolagets fem ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman omvalde Lars Save som ordförande för styrelsen.???????
  • anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till styrelsens ledamöter, totalt 500 tkr.
  • ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 1 695 534 977 aktier i Amnode AB

??????????????Stockholm 30 juni 2021

Amnode AB

  Styrelsen

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-30 17:30 CET.

 

Lars Save, styrelsens ordförande, mobil nr 070 590 18 22, info@amnode.se eller vår hemsida www.Amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett helägt rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina två dotterbolag Stacke Mattssons AB och SGV Forging in Skultuna AB. ???????

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration