Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-30 09:15:00

IDL Biotech AB: RÄTTELSE: TILL AKTIEÄGARNA I IDL BIOTECH AB, ANGÅENDE INLÖSEN AV ÅTERSTÅENDE AKTIER

Detta pressmeddelande är en korrigering av information i tidigare brev, kunggörelse och pressmeddelande från IDL Biotech AB och ersätter densamma. Tredje stycket nedan har fått en delvis ändrad formulering. Den materiella skillnaden är understruken. Aktieägare som redan har tagit del av det föregående brevet och informationen kan därmed bortse från den. IDL Biotech har genom ett nytt brev till aktieägare och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 30 juli kommunicerat denna korrigerade information.

AroCell AB (publ), org.nr 556596-6107 ("AroCell"), äger mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, org.nr 556339-4203 ("IDL Biotech"). AroCell har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

Eftersom överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har AroCell, i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen, hos styrelsen för IDL Biotech den 14 juli 2021 skriftligen begärt att tvisten ska hänskjutas till skiljemän. AroCell har till sin skiljeman utsett advokaten Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge KB.

Styrelsen för IDL Biotech anmodar härmed jämlikt 22 kap. 7 § och 28 § aktiebolagslagen samtliga övriga aktieägare i IDL Biotech, att senast två veckor från dagen för denna kungörelse till IDL Biotech skriftligen uppge sin skiljeman samt anmäla om aktieägaren önskar föra sin egen talan. Sådan skrivelse ska skickas till IDL Biotech AB, Box 11151, 161 11 Bromma.

Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom ovan angiven tid uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för IDL Biotech i enlighet med 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att ansöka hos Bolagsverket om att en god man utses. Den gode mannen har till uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna samt att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten.

De aktieägare som ännu inte har accepterat AroCells offentliga uppköpserbjudande har möjlighet att göra det fram till den 9 augusti 2021, i enlighet med tidigare pressmeddelande från AroCell.

Stockholm i juli 2021, Styrelsen IDL Biotech AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration