Reports

Publicerat: 2021-08-27 14:30:00

Amnode AB: Delårsrapport januari – juni 2021

April - juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK (10,0)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,6 MSEK (-1,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,0 MSEK (-2,0)
  • Resultat efter skatt blev -0,5 MSEK (-2,3)
  • Resultat per aktie blev -0,27 SEK (-1,39)*

VD:s kommentar:

”Vår organisation har trots att Covid-19 pandemin pågått i mer än ett år tagit betydande steg åt rätt håll vilket våra finansiella siffror tydligt visar.

Omsättning under andra kvartalet uppgick till 21,4 Msek, jämfört med omsättningen för Q2 2019 17,7 Msek och fjolårets hårt Covid-19 påverkade omsättning för Q2 10,0 Msek. Även rörelseresultatet (EBIT) har förbättrats trots de snabbt ökade råmaterialkostnaderna och uppgick till 0,8 Msek mot -2,5 Q2 2019. Vi har blivit kompenserade för aktuella materialprishöjningar, men med förhållandevis lång eftersläpning. Detta har haft en negativ inverkan på vårt resultat och framförallt vår likviditet.

Förbättringen beror på ett flertal olika variabler men en viktig del i detta har varit det omfattande utbildningspaketet för personalen som startade i samband med att korttidspermitteringarna infördes. Tillsammans med ett ständigt arbete att förbättra marginalerna och en ökad fokusering av produktionen på ett mindre antal produkter så börjar det gå åt rätt håll. Dock kvarstår mycket innan vi är nöjda.

Den omvärld som Amnode försöker navigera sin verksamhet i speglas just nu av en allmän kapacitetsbrist på produktionsresurser trots eller på grund av att Covid-19 pandemin har pågått i mer än ett år. Vidare har kostnaden för råmaterial främst koppar ökat med mer än 20 % under 2021 samt för stål så är det både ökade priser och brist på material som gör det svårnavigerat.

Orderingången fortsätter att öka och vi har historiskt höga nivåer på orderstocken i båda fabrikerna.

Vi har ett antal utmaningar inför avslutningen av året där framför allt tillgången på råmaterial, personal, maskinkapacitet, rörelsekapital och pandemins utveckling kommer att påverka.

Vi bedömer att prishöjningen på koppar har stabiliserats, men prishöjningen på stål kommer att fortsätta under hösten. Ledtiderna på material är mycket långa och risken för produktionsstörningar under hösten på grund av materialbrist är överhängande. Vi räknar med att osäkerheten rörande de kraftiga prisförändringarna kommer att kvarstå under fortsättningen av 2021.

Problemen med försörjningen av material har tvingat oss att kraftigt öka våra lagernivåer viket ansträngt vår likviditet.

Styrelsen jobbar fortsatt hårt med att säkra rörelsefinansieringen för den nuvarande verksamheten samt för den volymökning som förväntas.

Vår finansieringssituation innebär också att planerade maskininvesteringar har fått skjutas på framtiden vilket gör det svårt att öka vår tillverkningsvolym i någon större omfattning trots ett positivt marknadsläge för våra produkter. Vi planerar dock att med begränsade medel öka kapaciteten något genom att starta upp några maskiner vi redan äger men som ej är i drift i dagsläget.

Vi arbetar intensivt med rekrytering och utbildning av ny personal. Under våren har vi haft förhållandevis lätt att hitta ny personal, men vi räknar med att det kommer att bli svårare under hösten och vintern. Vårens rekryteringar kommer framåt att vara viktiga bidrag till verksamheten i våra enheter.

2021 är ett viktigt år för oss i arbetet att skapa en företagsgrupp som med organisk tillväxt och mindre tilläggsinvesteringar kan säkra sin framtid. Mycket arbete kvarstår för att nå dit och vi kan fortsatt se stora risker på vägen, men den lätta medvind vi kände i vår förra rapport har inte avtagit.”

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration