Reports

Publicerat: 2021-09-17 08:30:00

ES Energy Save Holding AB (publ): Energy Save: Offentliggörande av delårsrapport, Q1 2021/2022

ES Energy Save Holding AB ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden Q1, maj 2021 – juli 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Kvartalet Maj–juli (Q1 2021/2022)

Nettoomsättningen minskade med 31 procent till 9,0 MSEK (12,9). Av detta utgjorde minskningen av försäljningen i Europa exklusive Skandinavien 13 procent.

Totala intäkter minskade med 26 procent till 9,9 MSEK (13,4).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,8 MSEK (-1,4).

Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-1,6).

Resultatet per aktie uppgick till -0,8 SEK (-0,4).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att utvärdera synergier mellan Energy Saves värmepumpcentraler och Powercells bränslecellssystem. Ett prototypsystem kommer inledningsvis att tas fram och testas.

Ett regionalt säljkontor har etablerats i Mälardalen med fokus på att öka marknadsnärvaron i region Storstockholm. Etableringen är ett strategiskt viktigt steg när bola­gets nya koncept ska rullas ut över hela Skandinavien.

Regeringen beslutade den 1 juli att utfärda lagen om klimat­deklarationer för nya byggnader. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022, och innebär att byggherren måste lämna in uppgifter till Boverket om den klimatpåverkan som en ny byggnad har under uppförandet.

Det kinesiska patentverket har meddelat att de kommer att godkänna Energy Saves patentansökan för bolagets Plug-in-Moduler i Kina.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

El-Björn, som Energy Save tidigare under året inlett samarbete med, lanserar ett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter. 


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-17 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 12 000 luft/vatten-värmepumpar.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ES Energy Save Holding AB (publ)

Prenumeration