Reports

Publicerat: 2021-11-05 09:14:00

CGit: Delårsrapport, Q3 - CGit Holding AB (publ)

Mölndal                                                                                       2021-11-05

Finansiell översikt koncernen

2021 kommer att bli det bästa året någonsin för CGit! Det står nu redan klart.

Intresset för våra tjänster bara fortsätter att öka, till och med mer än vad vi räknat med. Marknaden för tillämpad AI accelererar i allt fler industrier. Det är ett nytt steg i den industriella utvecklingen och efterfrågan har accelererat betydligt under de senaste sex månaderna.

Det ökar behovet av tillgång till plattformar för bland annat datorkapacitet men också för djup kompetens inom AI och dess tekniska lösningar samt förståelse för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av ny teknik.

För oss medför det att omsättningen fortsätter att öka! Den aktuella perioden omsätter vi 20 645 KSEK, vilket är en ökning med 25 % jämfört med samma period föregående år (16 497 KSEK). Samtidigt har vi intensifierat utvecklingen av våra mjukvarurelaterade lösningar för att möta efterfrågan på rätt lösningar för tillämpad AI under det tredje kvartalet. Det ger ett negativt rörelseresultat för den aktuella perioden.

Men med tanke på att dessa investeringar redan nu genererar nya affärer för våra mjukvarurelaterade lösningar kommer det väldigt snart innebära ökade intäkter vilket vi återkommer till i kommande rapporter. För att får en rättvis bild av rörelseresultatet och jämförelsen med föregående år så har vi valt att presentera ett justerat rörelseresultat. Det gör vi för att förtydliga resultatet i den operativa verksamheten. Det justerade rörelseresultatet är exkluderat från den investeringen vi gjort i våra mjukvarurelaterade lösningar.

CGit har på samma sätt som många andra teknikorienterade företag och företag i flera andra branscher påverkats av den komponentbrist som pandemin orsakat världen över. Den negativa effekten på rörelseresultatet på grund av detta är dock begränsad då vi på CGit har haft möjlighet att styra om och fokusera vår försäljning och våra kunduppdrag till områden som inte är lika drabbade. Det är också gynnsamt för oss att några av våra stora strategiska leverantörer har lyckats med att säkra sin tillgång till de komponenter som krävs. Den omställning som vi har gjort under det tredje kvartalet gör att vår tillgång till lösningar och produkter som inte drabbats i lika stor utsträckning kommer att förbättras under kommande kvartal. Den här situationen kommer vi att få monitorera även under hela nästkommande år, 2022.

(Tkr) 2021Tredje kvartalet 2020Tredje kvartalet 2021Tre första kvartalen  2020Tre första kvartalen 2020Helår
Nettoomsättning 20 645 16 497 74 160 55 314 77 153
Rörelseresultat -21 1 767 1 054 2 280 2 877
Rörelseresultat, justerat * 511 1 767 2 654 2 280 2 877
Resultat efter skatt -88 1 302 663 1 644 2 106
Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,06 0,83 0,42 1,04 1,34
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

*Avser justerat rörelseresultat från verksamheten där investeringskostnader för AiQu/Aixia är exkluderat.

VD har ordet

CGits mål är att vara den ledande aktören inom AI, Deep Learning plattformar med tillhörande orkestreringslösningar. Vi vill vara den naturliga samarbetspartnern för alla som vill stärka sin konkurrenskraft och öka effektiviseringen med hjälp av artificiell intelligens, AI och Deep Learning.

Det starkt växande intresset för våra kraftfulla plattformar och lösningar för AI, Deep Learning med avancerad datorkraft och beräkningskraft som skapar förutsättningar för att utföra de beräkningar som är grunden för AI-utveckling visar att allt fler företag, organisationer och myndigheter vill gå den vägen. Att vänta innebär en stor risk och kan få förödande konsekvenser. Det handlar om att säkra sin konkurrenskraft i en allt mer digitaliserad värld.

Vi på CGit fortsätter nu att bygga vårt kunskapshus med målet att vara ledande i Norden på att implementera och tillhandahålla helhetslösningar inom AI och tillhörande teknikplattformar.

Med de mjukvarulösningarna och datacenterplattformar vi tillhandahåller, tillsammans med vår erfarenhet att underhålla, förvalta och utveckla miljöer för att kunna tillämpa AI-tekniken i olika verksamheter, är vi med och utvecklar svenskt näringsliv.

De mjukvarulösningar som vi vunnit stor mark med är i första hand de två egenutvecklade lösningarna AiQu och SnapXS. AiQu är en avancerad schemaläggare som drastiskt minskar komplexiteten vid planering och användning av kraftfulla beräkningsresurser. Det förenklar vardagen för Deep Learning teams och IT-organisationer genom att minska komplexiteten samtidigt som det ökar effektiviteten. AiQu används nu både vid Örebro Universitet och inom AI Sweden, regeringens satsning vars uppdrag är att leda AI-utvecklingen i svenskt näringsliv och svenskt samhällsliv.

SnapXS är ett mjukvarupaket för datahantering som möjliggör effektiv användning av Big Data i ett AI-ekosystem. SnapXS kan samla in och sortera data, analysera data automatiskt och styra processer utifrån den information som ges. Detta görs i samarbete med Stena Industry Innovation Lab och är nu i drift hos företaget Sansera i Trollhättan som är en leverantör till fordonsindustrin. Den medvetna satsningen med att utveckla dessa två mjukvarulösningar har initialt haft en större omfattning under Q3 än planerat men har varit nödvändig då intresset från kunder varit större än väntat vilket är otroligt roligt. Vi har helt enkelt påskyndat processen med att få fram en första version av lösningarna. Vi väljer därför att presentera ett justerat rörelseresultat där utvecklingskostnaderna för AiQu och SnapXS inte har tagits med.

Detta för att kunna göra en rättvis jämförelse mellan årets tredje kvartal och tidigare kvartal. Som vi nämnt tidigare så kommer vi ge mer detaljerad information i kommande rapporter. CGit fortsätter att vara ledande inom AI och dess tekniska lösningar. Det är därför med självförtroende och tillförsikt inför framtiden som CGit presenterar denna kvartalsrapport som beskriver möjligheterna med AI-teknik Powered by Sweden.

När jag tittar in i 2022 så ser jag med stark övertygelse att vi fortsätter att växa organiskt med ca.15-20% omsättningsmässigt. Vi befäster vår position som ledande i Norden och vi kommer fortsätta leverera ett otroligt starkt erbjudande kring AI, Deep Learning plattformar med tillhörande orkestreringslösningar som tillgodoser större delarna av AI´s hela ”ekosystem.”

2021 kommer att bli det bästa året någonsin för CGit!

Mattias Bergkvist, VD

Väsentliga händelser Q3 2021

2021-07-15

CGit tar en ny order inom nästa generations kommunikationslösning med befintlig kund.

Kunden, som är verksam inom Automotive, har tagit beslutet att fortsätta investera och utveckla sin plattform för skapa en homogen och framtidssäkrad kommunikationsplattform. Lösningen bygger på Arista Networks arkitektur. Ordern är värd 3,5 MSEK.

Vi fortsätter att få bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande och stabila relationer med våra kunder. Det är spännande att följa våra innovativa kunder i deras utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

2021-09-03

GCit har tagit en viktig affär värd 1 MSEK.

Kunden som verkar inom Medtech arbetar i den absoluta framkanten med forskning och utveckling inom Medtech.

Kundens har ett stort behov av att säkerställa kapaciteten inom beräkning och bearbetning. Med hjälp av den senaste tekniken inom GPU baserad infrastruktur har vi nu tagit fram en plattform som kommer framtidsäkra och möjliggöra fortsatt forskning och utveckling inom deras område.

CGit är med och bidrar till att de både stora, snabba och viktiga steg tas inom forskning och utveckling i Medtech branschen.

Värdet på affären är 1 MSEK.

2021-09-20

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund.

Kunden, som är verksam inom Automotive, har tagit beslutet att fortsätta investera och utveckla sin plattform för AI/Deep Learning. Ordern är värd 1 MSEK.

Det är en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom AI/Deep Learning plattformar och stabila relationer med våra kunder. Det är spännande att följa våra innovativa kunder i deras utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

2021-09-24

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund.

Kunden, som är verksam inom fordonsindustrin, har tagit beslutet att bygga ut sin befintliga plattform för AI och Deep Learning.

Ordern är värd 4,3 MSEK.

Det här är ytterligare en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom AI/Deep Learning-plattformar och stabila relationer med våra kunder. Utvecklingen accelererar inom området och det är väldigt spännande att följa våra innovativa kunder i deras utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2021-10-05

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning med befintlig kund.

Kunden, som är verksam inom telekommunikation, har tagit beslutet att bygga ut sin befintliga utvecklingsplattform för AI och Deep Learning.

är värd 1,2 MSEK.

Marknaden för applicerad AI accelererar inom fler och fler branscher. Det ökar behovet av tillgång till plattformar för bland annat beräkningskapacitet men även djup kompetens inom området och förståelse för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av nya teknologier. Då känns det extra bra när vi får förtroendet att leverera, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit. CGit tackar för förtroendet.

2021-10-19

CGit gör sitt första Megapod-avtal inom AI/Deep Learning med en av sina befintliga kunder.

Kunden, som arbetar inom bilindustrin, gör en betydande investering i den allra senaste GPU-tekniken för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på datorkraft. Marknaden för tillämpad AI accelererar och denna investering säkrar framtida behov och stärker dess konkurrenskraft på en globalt snabbväxande och dynamisk marknad.

CGit, som har djup expertis och erfarenhet inom AI -området, kommer att sälja, leverera, stödja och säkerställa framgångsrik implementering och drift av den nya Megapod -plattformen. Ordern är värd 43,6 miljoner kronor.

Marknaden för tillämpad AI accelererar i allt fler industrier. Detta är en ny milstolpe i området och efterfrågan har accelererat betydligt under de senaste sex månaderna. Detta ökar behovet av tillgång till plattformar för bland annat datorkapacitet men också för djup kompetens inom området och förståelse för hur svenskt näringsliv kan ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av ny teknik.

Med den här affären stärker vi vår position ytterligare som ledare inom AI-området och CGit fortsätter att designa, leverera och utveckla AI-specifika datacentraler, mjukvaror och lösningar, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e november 2021.

CGit är ett IT-bolag med säte i Mölndalsamt kontor i Göteborg och Lund. Bolaget startades 2007 och ingår ien koncern med det helägda dotterbolaget CGit AB. Bolaget fokuserar på avancerade Datacenterlösningar, bland annat specialiserade lösningar och konsulttjänster rörande utveckling och produktion inom Artificiell Intelligens (AI). Bolaget utvecklar även egna mjukvarulösningar inom AI samt erbjuder specialistkonsulter. CGits erbjuder även ett komplett utbud av drifts-och hostingtjänster inom såväl datacenterlösningar som klienthantering. Bolaget har cirka 30 anställda och marknaden CGit verkar på är Global.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration