Reports

Publicerat: 2022-04-27 10:35:36

Amhult 2 AB: Amhult 2: Delårsrapport 1/2022

Pressmeddelande 09/22
2022-04-27

Januari-mars 2022, AMHULT 2 AB (publ)

•    Intäkter för perioden uppgick till 18 980 (15 470) TSEK.

•    Resultatet för perioden 8 023 (6 039) TSEK efter skatt.

•    Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,17 (0,88)
    kronor per aktie.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter under perioden januari till mars uppgick till 18 980 (15 470) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 8 023 (6 039) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Perioden har löpt som planerat. Byggnationen av kv. Spitfire framskrider och uthyrningsprocessen för dessa 75 lägenheter och 5 radhus har påbörjats. Perioden har präglats av krisen i Ukraina och dess konsekvenser. Kriget har varit förödande för många människor, företag, kultur- och miljövärden, djur och natur. Utan tvekan kommer krisen, hur det än slutar, vara ett mörkt kapitel i vår historia och det blir upp till de efterlevande att vårda arvet efter kriget. Bolaget har under årets inledande månader aviserats om stigande priser gällande ett flertal kategorier och de största höjningarna har indikerats för tungt byggmaterial och därefter höjningar för trävaror och skivmaterial. Viktiga faktorer för dessa höjningar är fortsatt stigande råvarukostnader eller balanserade råvarupriser på mycket höga nivåer samt fortsatt global obalans i tillgång och efterfrågan för vissa komponenter, kemikalier etc. De höjda energipriserna på primärt gas samt priserna på elektricitet och olja som också har stigit snabbt. Det återstår att se vilka effekter det får för Amhult 2:s fortsatta utveckling på kort och lång sikt, och är ett viktigt arbete för styrelsen att kommande månader utvärdera. 

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga en ny modern stadsdel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar. 

AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:        136 950 660 SEK
Antal aktier:         6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:            A
Antal:                   2 025 000
Aktieslag:            B
Antal:                  4 822 533
Kvotvärde:          20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 1,17 (0,88) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden åtta personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2021-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. 

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 21 april 2022

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen                   Maria Nord Loft    
Styrelseordförande            Verkställande direktör

Magnus Wiktorson            Niels Techen          Peter Eriksson
Styrelseledamot                 Styrelseledamot    Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2022-08-25| 2:a kvartalsrapport        (30 jun 22)
2022-11-03| 3:e kvartalsrapport        (30 sep 22)
2023-02-23| Bokslutskommuniké     (31 dec 22)
2023-03-10| Årsredovisning 2022

För ytterligare information hänvisas till:
Eigil Jakobsen; styrelseordförande      eigil@amhult2.se      0709-76 89 00
Emilie Loft, vice VD                           emilie@amhult2.se    0709-76 89 03
Annika Corneliusson, ekonomichef    annika@amhult2.se    0709-76 89 96

 

Maria Nord Loft
0709 76 89 97
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration