Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-03 15:15:27

Hybricon Bus System AB: Kommuniké från årsstämma i Hybricon

Den 3 maj hölls årsstämma i Hybricon Bus System AB (publ). Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.
Stämman beslutade att omvälja Martin Rogersson, Leif Herlitz, Elisabeth Lindström-Dupuy och Per-Eric Bjurenborg till styrelseledamöter. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Grant Thornton Sweden AB till revisor.

Stämman beslutade gällande arvode om 50 000 kr till var och en av ledamöterna samt för ordförande 100 000 kr. Arvodet skall betalas ut två gånger per år, i december och maj. Arvode till revisor beslutades ske per löpande räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att välja Josef Ramslöv och Fredrik Jonsson, tillika sammankallande, till valberedning och ersättningskommitté.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning genom att lägga till en ny § 12 i bolagsordningen med nedanstående lydelse enligt nedan.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Stämman beslutade att ge styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigande att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering hos Bolagsverket.

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs, verkställande direktör,  072-733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se

Martin Rogersson, ordförande, 070-533 37 06, martin.rogersson@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration