Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-31 17:44:58

Recyctec Holding AB: Kommuniké från bolagsstämma i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB (publ) har den 31 maj 2022 hållit bolagsstämma. Bolagsstämman hölls hos bolagets kontor i Jönköping. Bolagsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag, med undantag av pt 13 – optionsprogram, vilket avslogs. 

Recyctec Holding har den 31/5 hållit bolagsstämma i bolagets lokaler i Momarken, Jönköping. Till stämmans ordförande valdes Andreas Cederborg, och justeringsman Robert Wahren & Christian Berger. Stämman beslutades vara behörigen sammankallad och röstlängd fastställdes

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

Styrelsens ordförande Andreas Cederborg höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, samt en uppdatering fram till dags dato.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Beslut

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade;

  1. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen for räkenskapsåret 2021;
  2. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpandet rakning balansera förlusten om – 10 471 354 kronor i ny räkning; samt
  3. att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade enligt förslag framlagt på stämman av större aktieägare i bolaget att utse fyra [4] styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska utgå med tvåhundratusen kronor [200 000] kronor till styrelsens ordförande samt åttiotusen kronor [80 000] kronor till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter, samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja, Lars Erik Hilsen och Joel Westerström, samt att utöka styrelsen med Thom Nilsson och Ture Sylvester Jeppesen.

Stämman beslutade enligt förslag framlagt av styrelsen att välja BDO till Bolagets huvudrevisor, för tillträde efter avslutad årsstämma.

Stämman avslog förslag om att ge styrelsen i uppdrag att utreda och utforma optionsprogram. Beslutet genomfördes genom omröstning med röstetalen 204 741 för bifall och 276 777 för avslag.

Stämman beslutade enligt förslag att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade stämman avslutad

Samtliga beslut fattades enhälligt utom pt 13 rörande optionsprogram vilken avgjordes genom omröstning.

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration