Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-13 13:04:24

Latvian Forest Company AB: Å R S R E D O V I S N I N G och KONCERNREDOVISNING för Latvian Forest Company Aktiebolag (publ) Orgnr 556789-0495

Styrelsen och verkställande direktören för Latvian Forest Company AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

Å R S R E D O V I S N I N G
och
KONCERNREDOVISNING
för
Latvian Forest Company Aktiebolag (publ)
Orgnr 556789-0495
Styrelsen och verkställande direktören för Latvian Forest Company AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret                                       1 januari - 31 december 2021.
Innehållsförteckning Sid
Förvaltningsberättelse 1
Flerårsöversikt 9
Ägare 9
Nyckeltal 9
Koncernens resultaträkning 10
Koncernens balansräkning 11
Koncernens förändring i eget kapital 12
Koncernens kassaflödesanalys 12
Moderbolagets resultaträkning 13
Moderbolagets balansräkning 13
Moderbolagets förändring i eget kapital 14
Moderbolagets kassaflödesanalys 14
Redovisningsprinciper och noter 15
Underskrifter 28
Undertecknad styrelseledamot i Latvian Forest Company AB intygar att resultat- och balans-
räkningen i årsredovisningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncern-
balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också, att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens
med originalen.
Stockholm 2022- 06 -    
Aleksandrs Tralmaks
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter företrädesvis, men inte uteslutande, i Lettland. Utgångspunkten är tron att skogen är en trygg investering samt att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft består de huvudsakliga grunderna för verksamheten av: (1) värdeskapande för aktieägare genom aktiv skogsförvaltning, (2) värdeskapande genom att konsolidera ett större innehav av fastigheter, samt (3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Genom att Latvian Forest är ägare i ett stort antal fastigheter får aktieägare en god riskspridning.
Priserna på lettiska skogsfastigheter är idag väsentligt lägre än vad som är vanligt i EU och i Sverige. Priset på slutprodukten timmer ligger däremot i många fall i nivå med vad som kan fås på den gemensamma timmer och massavedmarknaden runt om Östersjön. Detta skapar möjligheter för ett lönsamt skogsbruk och en god framtida avkastning till låg risk. Flertalet faktorer talar för att förutsättningarna kommer att vara fortsatt gynnsamma för investeringar i lettiska skogsfastigheter.

Latvian Forest Company AB har euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Market sker i svenska kronor.
Status och fastighetsinnehav
Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver inte fastighetsinnehaven i Latvian Forest uppnå en viss given volym. Det innehav som finns idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande intäkter i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande expansionsinriktade organisationen. Målet är en fortsatt expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att fortsätta med en förvärvsdriven expansion.
Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.315 (5.423) hektar. Av dessa var 5.712 (3.734) hektar skog, 1.064 (1.319) skogsmark (1.292 jordbruksmark samt 531 (370) annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.042.000 (611.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under 2021 har bolaget sammanlagt investerat ca 10,63 MEUR i 2.101 hektar med ett virkesförråd om ca 443.000 kubikmeter förvärvats. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca. 238 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolaget förvärvade skog både i Lettland och Litauen. 
Den 2 december 2021 slutförde Latvian Forest Company AB (publ.) (”LFC”) förvärvet av samtliga aktier i UAB Siluona. LFC förvärvade genom köpet 1.347 hektar mark med ca 300.000 kubikmeter virkesförråd i Litauen. Sammanlagt investerades 7,5 MEUR i Litauen. Beslutet togs mot bakgrund av att UAB Siluona värderats som en attraktiv investering med rätt avkastningsprofil. Detta beror på kombinationen av relativt hög volym av virkesbestånd och lågt pris per hektar. Ytterligare pekades ut den högsta tillväxten per hektar om året (7–11 m3/ha/år) i Östersjöområdet som skäl för att förvärva portföljen. Köpet av portföljen ger kommersiella fördelar i form av storlek för att täcka de operativa driftskostnaderna. Bolagsledningen har anlitat UAB Investicijų partneriai (www.partneriai.lt) som skogsförvaltare i Litauen. Bolaget har varit verksamt sedan 2004 och riktar sig till såväl mindre privata uppdragsgivare som till större institutionella investerare. 
I Lettland har sammanlagt ca 3,13 MEUR investerats i 754 hektar med ett virkesförråd om ca 143.067 kubikmeter förvärvats under 2021. Det genomsnittliga virkesförrådet var 223 kubikmeter per hektar skogsmark. Under fjärde kvartalet har bolaget slutfört köpet av 135 hektar av vilka 69 hektar är skogsmark och 65 hektar jordbruksmark samt annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 15 620 kubikmeter. 
Latvian Forests ledning har fortsatt att effektivisera användningsområdet för olika typer av jordbruksmark. Under 2021 har bolaget sålt 385 hektar av vilka 315 hektar var produktiv jordbruksmark till lettiska lantbrukare. Sammanlagt motsvarar köpeskillingen 0,83 MEUR eller 2.154 EUR per hektar.

Bolaget har planterat 95.720 gran- och tallplantor på sammanlagt ca. 50 hektar under 2021. Bolagsledningen har föreslagit och styrelsen godkänt att 118.580 plantor på sammanlagt 65,29 hektar skall planteras under 2022 i Lettland. Bolaget har röjt 23,05 hektar samt beslutat att genomföra röjningar på 126 hektar under 2022.

Bolaget har sålt avverkningsrätter för 24.683 kubikmeter under 2021. Det genomsnittliga avverkningspriset var 27 EUR per kubikmeter. Av den totalt sålda avverkningsvolymen var 8.788 kubikmeter försäljning av gråal för 16,06 EUR per kubikmeter. Denna avverkning sker på en fastighet där bolaget genomför konvertering av skogsmark till jordbruksmark. Fastigheten ligger nära Jelgava i ett område med övervägande stora lantegendomar. Resterande försäljningar av 15.894 kubikmeter rotposter genomfördes till ett genomsnittspris motsvarande 34 EUR per kubikmeter.
Aktiekapitalets utveckling
Bitmap Bitmap
Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 3 733 125 EUR fördelat på 80 000 A-aktier och  33 250 474 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifterna ca. 60 % av kapitalet.
Omsättning och resultat
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 193,2 (13,7) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomster från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för året uppgick till 803,0 (259,6) TEUR. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa resultatet var -69,9 (-158,3) TEUR för det fjärde kvartalet. Kostnadsökningen beror på juridiska och andra kostnader relaterade till förvärv av UAB Siluona samt genomförande av nyemissionen tidigare under 2021. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var -103,7 (-210,2) TEUR. Under fjärde kvartalet blev resultatet 2.521,8 (220,5) TEUR. Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 35.910 (16.752) TEUR. Värdeökningen  kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter. Bolagets virkesförråd har växt med 40 % under 2021. Värdet på växande skog har beräknats  genom att diskontera kassaflödet i en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 6,75 % (7,25 %). Nettoinkomsten från försäljning av rotposter är satt till ett genomsnittligt pris i euro per kubikmeter som utgår från historiska data för olika virkes- och massaveds sortiment.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport. Rörliga kostnader för exempelvis inköpsprovisioner har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

I moderbolagets resultaträkning under ”Resultat från andelar i koncernföretag” redovisas en förlust vid avyttring av det svenska dotterbolaget – Latfolde AB – om 657 TEURO.
Före avyttringen hade Latfolde AB:s helägda lettiska dotterbolag överförts till moderbolaget Latvian Forest Co AB till dess bokförda värde hos Latfolde AB. I och med att överföringen skedde till bokfört värde – väsentligt lägre än marknadsvärdet på innehavet – uppstod denna realisationsförlust bokföringsmässigt när det bokförda värdet på aktierna Latfolde AB avyttrades som tomt bolag för avveckling. Förlusten är så till vida inte reell eftersom motsvarande värde finns i det övertagna bolaget Latfolde One Sia. ”
Finansiering
Styrelsen har efter synpunkter från aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering, i form av nyemissioner, primärt kommer att ske inom ramen för företrädesemissioner. Det hindrar inte att riktade emissioner kan komma att genomföras, exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas (se avsnittet ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”).
I samband med köpet av UAB Siluona lånade bolaget 3,4 MEUR från SEB i Litauen dessutom tog bolaget i november 2021 enligt styrelsens beslut ett lån motsvarande 0,6 MEUR från Swedbank i Lettland. Målet är, att över tid, ha en belåningsgrad om högst cirka 20 procent av de samlade tillgångarna för att inte ställa allt för höga krav på verksamhetens förmåga att generera kassaflöden.
Eget kapital och värdering
I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan i stället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 0,914 (0,7) EUR per aktie.
Aktien
Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 3.733.125 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 33.250.474 B- aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 EUR (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifterna ca 60 % av kapitalet i Latvian Forest.
Virkes- och skogsfastighetsmarknaden
Genom att bolaget tog beslut att investera i litauiska skogstillgångar kommer bolagsledningen att stärka sin kunskap kring de specifika aspekterna gällande virkes- och skogsfastighetsmarknaden i Litauen. Det finns mer än 2 miljoner hektar av bra skogsmark i Litauen. Dominerande trädslag är tall (35 %), björk (22 %) och gran (21 %). Det är något mindre än i Lettland där finns 3,412 miljoner hektar skogsmark vilket motsvarar 53 % av hela landets yta. Jämförelsevis täcks 33 % av Litauen av skog. Den sammanlagda virkesvolymen motsvarar 682 miljoner kubikmeter i Lettland. Detta motsvarar grovt 200 kubikmeter per hektar. Det är mindre än i Litauen där virkesförrådet motsvarar 256 kubikmeter per hektar.  Jämförelsevis blir det 130 kubikmeter per hektar i Finland och 115 kubikmeter i Sverige. 


Litauen har den högsta tillväxtsgraden av skog per hektar bland länderna runt Östersjön med nära 9 kubikmeter per år. Detta motsvarar hur snabbt skog växer i Södra Sverige. Uppskattningsvis växer skog i Lettland  med runt 7 kubikmeter per år vilket kan jämföras med tillväxtgraderna i Mellansverige och Södra Finland. Skog i norra Sverige och norra Finland växer med runt 3 kubikmeter per år.  
Ägandet av skog fördelas så att staten har 49 % och de privata skogsägarna 51 % i Lettland. Av 2 miljoner hektar skogsmark i Litauen är 888 000 hektar privatägda vilket motsvarar 44 %. De privatägda skogsfastigheterna är 5–10 hektar stora vilket är mindre än i Lettland. 
De lokala lettiska och litauiska trävarumarknaderna påverkas av global efterfrågan och utbud. Under våren 2021 har bristande utbud drivit upp priserna till toppnivåer på 1.670 USD/MBFT (tusen board feet) den 7 maj i USA. Efter det har priserna dalat till mera normala runt 450 USD/MBFT. Denna tendens har återspeglats på den lokala marknaden först genom de höga virkespriserna. De höga virkespriserna har lett till stigande priser för övrigt sortiment till exempel björk för produktion av fanerskivor, massaved och flis för biobränsle. Det finns många spekulationer om vad som kommer att hända på trävarumarknaden nu på både kort och lång sikt, men det man kan förutsäga är en tendens där användningen av återanvändbara och miljövänliga produkter både för bygge och andra näringslivs sektorer kommer att öka. Det är mycket sannolikhet att skog kommer ha stor betydelse för den nya, mera hållbara ekonomiska modellen både i Europa och globalt. Det kommer att återspeglas i efterfrågan för virke- och massaved samt konvergera i stigande priser på skogstillgångar. 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Latvian Forest Company AB genomförde en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som avslutades den 28 januari 2022. Totalt tecknades emissionen till 154,2 procent, varav 93,7 procent med stöd av teckningsrätter och 60,4 procent utan stöd av teckningsrätter. Styrelsen har i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga aktier i emissionen, totalt 3.333.047 B-aktier, varav 3.123.560 B-aktier tecknade med företrädesrätt och 209.487 B-aktier utan företrädesrätt. När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till EUR 4.106.436 (avrundat) och det totala antalet aktier till 36.663.521 stycken varav 36.583.521 B-aktier.

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 7.417 hektar med virkesförråd motsvarande 1.053.000 kubikmeter.

 
Styrelsen följer utvecklingen avseende den ryska invasionen av Ukraina och utvärderar löpande hur detta kan komma att påverka företagets verksamhet på kort och lång sikt. Med anledning av Lettland och Litauens medlemskap i NATO och EU samt Eurosamarbetet bedömer Bolaget risknivån som låg enligt bolagsledningen och styrelse. 
Transaktioner med närstående

Moderföretaget har under året fått marknadsmässig ränta på sina mellanhavanden med dotterföretag. Moderföretaget har tagit ut en sammantagen ”management fee” på 45 TEUR för 2021 från dotterföretagen. 


Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2022. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Spotlight Stock Markets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i den 30 juni 2022. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt, men senast i samband med kallelse till årsstämma. 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten består till största delen av förvärv av skogsfastigheter och förvaltning av dessa. Koncernes tillgångar kommer nästan uteslutande bestå av skogs- och jordbruksfastigheter i Lettland och Litauen. En av de största riskerna för aktieägarnas framtida avkastning, består i att värdet på fastigheterna inte ökar över tid eller minskar i värde.
Bolagets investeringar kan delvis komma att finansieras genom upptagande av lån och Bolagets kassaflöde är således känsligt för förändringar i räntenivån och belåningsgrad. Värdet av Bolagets fastighetsinvesteringar riskerar att påverkas negativt vid väsentliga höjningar av realräntan.
Bolaget är och kommer även framöver att vara verksamt på marknader och inom sektorer som delvis existerar inom ramen för politisk styrning och/eller lagstiftning och regleringar av olika slag. Ändringar i lagar, regelverk eller den politiska situationen på olika marknader där Bolaget och/eller dess kunder är verksamma kan påverka Bolagets lönsamhet och framtidsutsikter.
Lettland och Litauen har Euro som valuta och Bolagen använder Euro som redovisningsvaluta. Bolagets finansiering sker till stor del i svenska kronor medan tillgångarna som förvärvas värderas i Euro i bokföringen medan aktien är fortsatt noterad i svenska kronor. 
Dotterföretagens geografiska placering har lett till en ökad debatt om eventuella risker vad gäller relationen till deras grannländer. I och med Lettland och Litauens medlemskap i både NATO, EU och Eurosamarbetet bedöms risken som låg. Skulle en påtaglig förändring i relationen mellan länderna i regionen inträffa kan effekterna bli negativa på värdet av skogsfastigheter och därigenom påverka avkastning och framtidsutsikter negativt.
Skogsfastigheter kan påverkas negativt av t.ex. skadedjursangrepp, extrem väderlek eller brand. Fastigheterna kommer att ha en geografisk spridning och skulle en eller några fastigheter påverkas negativt är inverkan på det totala beståndet begränsat. 
Förslag till resultatdisposition, EUR
Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 15 205 876
Årets resultat -947 353
Totalt 14 258 523
Styrelsen föreslår, att balanserat resultat och årets förlust i sin helhet överförs i ny räkning:
Balansers i ny räkning 14 258 523
Totalt disponerat 14 258 523
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt till dessa hörande noter och kommentarer.
FLERÅRSÖVERSIKT 2021 2020 2019 2018 2017
Resultaträkningar, TEUR
Nettoomsättning 764,5 259,6 25,8 1 198,7 233,1
Övriga rörelseintäkter 38,9 0,2 1,5 0,0 0,0
Rörelsens kostnader -686,6 -863,0 -1 381,6 -580,5 -392,5
Avskrivningar och nedskrivningar                     - -6,6 -2,1 -0,4 -0,3
Operativt rörelseresultat 116,8 -609,8 -1 356,4 617,8 -159,7
Realisationsresultat fastighetsförsäljning 59,6 130,2 0,0 3,1 0,0
Rörelseresultat   176,4 -479,6 -1 356,4 620,9 320,9
Finansnetto -305,7 -96,4 862,4 -110,6 -122,4
Värdeförändring skog 8 376,0 1 722,8 1 312,9 1 913,9 480,6
Resultat före skatt 8 246,7 1 146,8 818,9 2 424,2 198,5
Skatt 18,5 -7,8 -2,9 0,0 1 284,4
Årets resultat 8 265,2 1 139,0 816,0 2 424,2 1 482,9
Rapport över totalresultatet för året
Årets resultat 8 265,2 1 139,0 816,0 2 424,2 1 482,9
Summa övrigt totalresultat efter skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa totalresultat för året 8 265,2 1 139,0 816,0 2 424,2 1 482,9
Balansräkningar, TEUR
Anläggningstillgångar, ej räntebärande 35 903,9 16 752,5 8 795,4 24 580,1 21 329,9
Kortfristiga fordringar, ej räntebärande 336,2 105,6 39,1 310,1 51,2
Likvida medel och räntebärande fordringar 1 251,8 651,0 4 956,2 455,9 1 651,5
Summa tillgångar 37 491,9 17 509,1 13 790,7 25 346,1 23 032,6
Eget kapital 30 472,9 14 358,5 13 219,5 23 479,5 21 057,3
Avsättningar 212,6 3,8 443,7 - -
Räntefria skulder 298,1 183,4 127,5 107,8 216,5
Räntebärande skulder 6 508,3 2 963,4 0,0 1 758,8 1 758,8
Summa eget kapital och skulder 37 491,9 17 509,1 13 790,7 25 346,1 23 032,6
Kassaflöde, TEUR
Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,7 -1 026,5 675,4 143,7 -1 015,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 630,0 -6 213,1 17 112,9 -1 337,3 -352,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 165,1 2 934,4 -12 834,8 -2,0 2 804,9
Årets kassaflöde 600,8 -4 305,2 4 953,5 -1 195,6 1 436,6
Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster
Avanza Pension 0 9 420 238 28,26% 27,67%
Nils-Robert Persson 0 3 589 375 10,77% 10,54%
SEB AB  0 3 239 343 9,72% 9,51%
Anders Nilsson 0 2 054 160 6,16% 6,03%
Galjaden Invest AB 0 1 790 235 5,37% 5,26%
SEB Life International 0 1 657 500 4,97% 4,87%
Silvatica AB 0 1 630 000 4,89% 4,79%
Övriga 80 000 9 869 624 29,85% 31,33%
Totalt: 80 000 33 250 475 100,00% 100,00%
Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Soliditet, % 81,3% 82,0% 95,9% 92,6% 91,4%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,22 0,22 0,01 0,08 0,09
Antal aktier vid årets utgång, st 33 330 474 20 511 061 20 511 061 20 511 061 20 511 061
Genomsnittligt antal aktier under året, st 26 920 768 20 511 061 20 511 061 20 511 061 17 606 184
Nettoresultat per aktie, EUR 0,307 0,056 0,040 0,118 0,084
Eget kapital per aktie, EUR 0,91 0,70 0,64 1,14 1,03
Investeringar, TEUR
Fastighetsinnehav 35 490,8 16 409,3 8 660,3 1 336,2 352,4
Övriga investeringar 0,0 3,8 15,3 1,1 0,0
Personal, TEUR
Medelantal anställda 7,0 4,0 3,1 5,0 3,0
Kostnadsförda löner och ersättningar (inkl. sociala avgifter) 99,9 76,2 315,7 44,1 35,4
För förklaringar till nyckeltalen se sidan 27.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR Not 2021 2020
Intäkter 5, 22 764,5 259,6
Övriga rörelseintäkter 5 38,9 0,2
Råvaror och förnödenheter -195,0 -186,7
Övriga externa kostnader 6 -391,7 -600,1
Personalkostnader 7 -99,9 -76,2
Avskrivningar och nedskrivningar 8                     - -6,6
Operativt rörelseresultat 116,8 -609,8
Realisationsresultat fastighetsförsäljning 5 59,6 130,2
Rörelseresultat 176,4 -479,6
Finansiella intäkter 9 67,1 45,7
Finansiella kostnader 9 -372,8 -142,1
Finansnetto 9 -305,7 -96,4
Värdeförändring skog 3, 13 8 376,0 1 722,8
Resultat före skatt 8 246,7 1 146,8
Skatt 10 18,5 -7,8
ÅRETS RESULTAT 8 265,2 1 139,0
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET, TEUR
Årets resultat 8 265,2 1 139,0
Övrigt totalresultat 0,0 0,0
Summa totalresultat för året 8 265,2 1 139,0
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 8 265,2 1 139,0
Innehavare utan bestämmande inflytande 0,0 0,0
Resultat per aktie före och efter utspädning 11 0,307 0,056
Antal aktier före och efter utspädning 33 330 474 20 511 061
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR Not 31.12.2021 31.12.2020
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Skogsmark och övrig mark 12 8 820,2 6 916,9
Biologiska tillgångar, växande skog 3, 13 26 670,6 9 492,4
Nyttjanderättstillgångar 8 0,0 3,8
Finansiella anläggningstillgångar
Spärrade medel bank 5,3 5,3
Långfristiga finansiella fordringar 407,8 334,1
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 35 903,9 16 752,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 124,5 19,9
Övriga fordringar  15 96,7 46,4
Kortfristig del av långfristig fordran 25,7 25,7
Uppskjuten skattefordran 64,3
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 16 25,0 13,6
Likvida medel 1 251,8 651,0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 588,0 756,6
SUMMA TILLGÅNGAR 37 491,9 17 509,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 17
Aktiekapital 3 733,1 2 297,3
Övrigt tillskjutet kapital 0,0
Balanserade vinstmedel (inkl. årets resultat) 26 739,8 12 061,2
SUMMA EGET KAPITAL 30 472,9 14 358,5
SKULDER
Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt 8, 23 212,6 0,0
Övriga avsättningar 0,0 3,8
Summa avsättningar 212,6 3,8
Långfristiga skulder
Långfristiga reverslån 20a 1 462,5 1 888,6
Räntebärande långfristig skuld, kreditinstitut 20a, 20b 5 016,8 1 045,8
Summa långfristiga skulder 6 479,3 2 934,4
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld, kreditinstitut 20a 29,0 29,0
Leverantörsskulder 30,6 28,4
Skatteskuld 3,4 7,8
Övriga skulder  18 51,9 19,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 212,2 128,0
Summa kortfristiga skulder 327,1 212,4
SUMMA SKULDER 6 806,4 3 146,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 491,9 17 509,1
KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR
Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat och årets resultat Totalt
Ingående eget kapital 1 jan 2020 2 297,3 10 922,2 13 219,5
Årets resultat *) 1 139,0 1 139,0
Utdelning till aktieägarna 0,0
Utgående eget kapital 31 dec 2020 2 297,3 0,0 12 061,2 14 358,5
Ingående eget kapital 1 jan 2021 2 297,3 0,0 12 061,2 14 358,5
Nyemission  1 435,8 6 184,4 7 620,2
Förändring i kapitalstruktur dotterföretag 300,7 300,7
Valutakursdifferenser -71,7 -71,7
Årets resultat 8 265,2 8 265,2
Eget kapital 31 december 2021 3 733,1 0,0 26 739,8 30 472,9
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 2021 2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 176,4 -609,8
Justeringsposter:
    - Avskrivningar - 6,6
    - Erhållna räntor 12,4 5,4
´   - Betald skatt  18,5 0,0
    - Erlagda räntor -339,7 -39,7
Realisationsvinst vid försäljning av andelar 0,0 0,0
Realisationsvinst vid försäljning av fastigheter 59,6 130,2
Realiserade valutaförändringar 250,0 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 177,2 -507,3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
 -/+ Ökning/Minskning av rörelsefordringar -230,6 -105,8
 +/- Ökning/Minskning av rörelseskulder 119,1 -413,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,7 -1 026,5
Investeringsverksamheten
Försäljning av mark 0,0 127,5
Försäljning av biologiska anläggningstillgångar (skog) -8 802,2 0,0
Försäljning mark 456,0 0,0
Inköp mark -2 418,9 -1 539,3
Inköp av biologiska anläggningstillgångar (skog) 0,0 -4 614,4
Ökning av långfristiga fordringar -73,7 -301,4
Avsättningar 208,8 0,0
Betalade depositioner 0,0 114,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 630,0 -6 213,1
Finansieringsverksamheten
Nyemission  7 620,2 0,0
Minsknin/Ökning av långfristiga skulder 3 544,9 2 934,4
Utdelning till aktieägarna 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 165,1 2 934,4
ÅRETS KASSAFLÖDE 600,8 -4 305,2
Likvida medel vid årets ingång 651,0 4 956,2
Valutaförändringar i likvida medel 0,0 0,0
Likvida medel vid årets utgång 1 251,8 651,0
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR Not 2021 2020
Nettoomsättning 5 45,0 15,0
Summa rörelseintäkter 45,0 15,0
Övriga externa kostnader 6 -214,5 -517,1
Personalkostnader 7 -25,6 -25,6
Summa rörelsekostnader -240,1 -542,7
Rörelseresultat -195,1 -527,7
Resultat från finansiella poster
Resultat vid försäljning av andelar dotterföretag 9 -657,4 0,0
Övriga finansiella intäkter 9 77,5 30,8
Övriga finansiella kostnader 9 -172,3 -134,6
Finansnetto -752,2 -103,8
Resultat före skatt -947,3 -631,5
Skatt 10 -
ÅRETS RESULTAT -947,3 -631,5
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET, TEUR
Övrigt totalresultat 0,0 0,0
Årets resultat -947,3 -631,5
Summa totalresultat för året -947,3 -631,5
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, TEUR Not 31.12.2021 31.12.2020
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag 14 11 552,5 8 638,1
Fordringar på koncernföretag 7 569,5 4 013,1
Spärrade bankmedel 5,3 5,3
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 19 127,3 12 656,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 15 29,5 15,4
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 16 15,3 25,8
Kassa och bank 424,8 583,7
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 469,6 624,9
SUMMA TILLGÅNGAR 19 596,9 13 281,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 17
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 733,1 2 297,3
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 15 205,9 9 653,0
Årets resultat -947,3 -631,5
SUMMA EGET KAPITAL 17 991,7 11 318,8
SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar 2 0,0 0,0
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 20a 1 462,5 1 888,6
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12,2 15,3
Övriga skulder 18 1,6 13,7
Upplupna kostnader 19 128,9 45,0
Summa kortfristiga skulder 142,7 74,0
SUMMA SKULDER 1 605,2 1 962,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 596,9 13 281,4
MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR
Aktiekapital Överkursfond Balanserat och årets resultat Totalt
Ingående eget kapital 1 januari 2020 2 297,3 0,0 9 653,0 11 950,3
Årets resultat -631,5 -631,5
Utgående eget kapital 31 december 2020 2 297,3 0,0 9 021,5 11 318,8
Ingående eget kapital 1 januari 2021 2 297,3 0,0 9 021,5 11 318,8
Nyemission  1 435,8 6 184,4 7 620,2
Årets resultat -947,3 -947,3
Utgående eget kapital 31 december 2021 3 733,1 0,0 14 258,6 17 991,7
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 2021 2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -195,1 -527,7
Justeringsposter:
    - Erhållna räntor 46,1 30,8
´  - Resultat avyttring koncernföretag -657,4 0,0
    - Erlagda räntor -144,2 -32,2
Realiserade valutaförändringar 3,3 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -947,3 -529,1
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
 -/+ Ökning/Minskning av rörelsefordringar -3,6 -128,5
 +/- Ökning/Minskning av rörelseskulder -357,4 1 505,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 308,3 848,2
Investeringsverksamheten
Försäljning av andelar i dotterföretag 0,0 0,0
Inköp av andelar i dotterföretag -2 914,4 -8 635,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 914,4 -8 635,2
Finansieringsverksamheten
Nyemission  7 620,2 0,0
Förändring av långfristiga lån -3 556,4 3 558,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 063,8 3 558,4
ÅRETS KASSAFLÖDE -158,9 -4 228,6
Likvida medel vid periodens ingång 583,7 4 812,3
Valutakursförändringar i likvida medel 0,0 0,0
Likvida medel vid periodens utgång 424,8 583,7
NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Not 1, Allmänna upplysningar
Latvian Forest Company AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget äger för närvarande två lettiska dotterföretag till 100 % där ett dotterdotterföretag ingår. Det under år 2020 förvärvade svenska aktiebolaget Latfolde AB, som i sin tur ägde ett lettiskt företag till 100 %, avyttrades år 2021.  Dotterföretaget överläts dessförinnan till LFC. Under år 2021 förvärvades ett Litauiskt företag. De baltiska företagen som ingår i gruppen äger och förvaltar skogsfastigheter och säljer företrädesvis avverkningsrätter från dessa fastigheter. 
Latvian Forest Company ABs aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Det finns 80 000 st A-aktier och  33 250 474 B-aktier utgivna. Aktieslagen har båda ett kvotvärde på EUR 0,112 per aktie.
Not 2, Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021 har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS), såsom de har antagits av EU, och RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”, tillhörande tolkningar utfärdade av Rådet för finansiell rapportering, samt den svenska årsredovisningslagen. För den finansiella rapporteringen för 2021 har koncernen tillämpat IFRS som fastställda av IASB (gällande IFRS per den 31 december 2021). Det är ingen skillnad mellan IFRS per den 31 december 2021 och IFRS såsom de har antagits av EU. De RFR 1 - relaterade tolkningar som utfärdats av Rådet för finansiell rapportering står inte i konflikt med IFRS, och det gör inte heller den svenska årsredovisningslagen, för alla presenterade perioder.
Nya redovisningsregler och tolkningar
De nya eller ändrade standarder (IFRS) som trätt i kraft under 2021 har inte haft någon påverkan på koncernen/moderbolaget. 
Någon av de nya standarder eller tolkningar som ännu inte trätt i kraft bedöms heller inte ha en framtida påverkan på koncernen/moderbolag.  
Resultatmått
Operativt rörelseresultat
Operativt rörelseresultat är rörelseresultat före värdeförändring av skog och reavinster från fastighetsförsäljning.
Segmentsredovisning
I enlighet med definitionen av rörelsesegment i tillämpliga redovisningsprinciper redovisar koncernen enbart ett rörelsesegment. Utgångspunkten för att identifiera rapporterbara rörelsesegment är den interna rapportering såsom den rapporteras till och följs upp av koncernens högste verkställande beslutsfattare, vilket motsvaras av VD. Uppföljning sker av rörelseresultatet för hela verksamheten såsom ett rörelsesegment.
Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
I koncernen förekommer endast helägda dotterföretag som står under ett bestämmande inflytande från moderföretaget Latvian Forest Company AB. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, ska potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Dotterföretagets finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.
Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen, dels i rörelseresultatet, dels i finansnettot beroende av underliggande transaktioners art. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan värdeförändringar avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot.
Poster i resultaträkningen
Försäljning av varor
Intäkter för försäljning innefattar i huvudsak avverkningsrätter och timmer. Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring.
Utförande av tjänsteuppdrag
Intäkter för tjänsteuppdrag kommer att innefatta transporter till industri, jakt, fiske och andra naturupplevelser. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen när det ekonomiska utfallet för utfört tjänsteuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter redovisas bara om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget.
Statliga stöd
Ett statligt bidrag hänförligt till en biologisk tillgång redovisas som övrig rörelseintäkt när villkoren är uppfyllda. Bidrag periodiseras systematiskt i resultaträkningen på samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen som en förutbetald intäkt och periodiseras som övrig rörelseintäkt över tillgångens nyttjandeperiod.
Intäkter avseende leasingavtal
Intäkter från leasingavtal, såsom intäkter från jakt- och fiskeupplåtelser, hyresintäkter från uthyrda byggnader och övriga upplåtelser kommer att redovisas som rörelseintäkter i resultaträkningen linjärt över avtalets leasingperiod.
Ersättningar till anställda
Löner och ersättningar till styrelseledamöter i moderförtaget och de lettiska dotterföretagen har utgått under räkenskapsåret.  Sociala avgifter i Sverige och Lettland har kostnadsförts och betalats.
Månadslöner har utbetalats till övriga anställda i två av de lettiska dotterföretagen. Sociala avgifter för lönerna har kostnadsförts och betalats.
VD i moderföretaget har ersatts genom fakturering från eget företag.
Inga ersättningar i övrigt har utgått under året. Se även not 7.
Betalningar avseende operationella leasingavtal
Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i enlighet med IFRS 16, vilket innebär att de redovisas som nyttjanderättstillgångar på balansräkningens tillgångssida och som avsättningar för förvärv av dessa nyttjanderättigheter på balansräkningens skuldsida. Tillgångarna skrivs av linjärt under löptiden och motsvarar de betalningar som gjorts under året.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, fordringar och räntebärande värdepapper, utdelningsintäkter, räntekostnader på lån, orealiserade och realiserade vinster på finansiella placeringar och derivatinstrument som används inom den finansiella verksamheten samt valutakursdifferenser.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat samt temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utntyttjas.
Poster i balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 
Biologiska tillgångar - växande skog
Enligt IFRS ska skogstillgångarna delas upp på biologiska tillgångar (växande skog), vilket redovisas enligt IAS 41, och mark, vilket redovisas som materiell tillgång. IAS 41 innebär att växande skog vid varje bokslutstillfälle ska värderas och redovisas till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Se även not 3.
Avskrivningsprinciper
Anskaffningsvärdet skrivs av till restvärdet linjärt över nyttjandeperioden. Mark avskrivs inte alls. Övriga materiella anläggningstillgångar utgörs av maskiner och inventarier. Dessa skrivs av linjärt över 5 år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. En tillgång skrivs ned om dess redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte har mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller företaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen som utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning.
Kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin kundfordringar och lånefordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordringar värderas till verkligt värde. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringens ursprungliga villkor. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder, vilket innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga skulder har en löptid kortare än ett år.
Utdelning till aktieägarna
Utdelning till aktieägarna redovisas som skuld till aktieägarna först när utdelningen fastställts på årsstämman.
Kassaflödesanalys och definition av likvida medel
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden med en löptid kortare än tre månader och som utsätts endast för obetydlig risk för värdefluktuationer. I likvida medel ingår även tillgodohavanden som innehas för kunders räkning men de hålls avskilda från Bolagets tillgångar och deras användning är begränsad. Koncernen innehar inga kortfristiga placeringar utan endast banktillgodohavanden utan bindningstid.
MODERFÖRETAGET
Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderbolaget, Latvian Forest Company AB (publ), tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. RFR 2 ställer krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter.
I RFR 2 finns undantag från att tillämpa IFRS 16 i juridisk person. Moderbolaget har valt att tillämpa detta undantag.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har antagits
De nya eller ändrade standarder (IFRS) som trätt i kraft under 2021 har inte haft någon påverkan på koncernen/moderbolaget. 
Någon av de nya standarder eller tolkningar som ännu inte trätt i kraft bedöms heller inte ha en framtida påverkan på koncernen/moderbolag.  
Not 3, Väsentliga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Upprättande av finansiella rapporter kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen. De bedömningar och uppskattningar som enligt företagsledningen är väsentliga för redovisade belopp i årsredovisningen och där det finns en betydande risk att framtida händelser och ny information kan förändra dessa bedömningar och uppskattningar inkluderar främst beräkning av verkligt värde för de biologiska tillgångarna.
Det noterade priset på en aktiv marknad utgör den bästa grunden för beräkning av tillgångens verkliga värde. I de fall marknadspriser eller annat jämförbart värde saknas eller är svårbedömbara ska de biologiska tillgångarna värderas till nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna. Det verkliga värdet beräknas som ett avkastningsvärde, där kassaflödet från framtida intäkter från virkesuttag efter avdrag för avverknings-, återbeskognings-, väg- och andra skogsskötselkostnader diskonterats till ett nuvärde.
Beräkningarna innefattar framtida virkesuttag som motsvarar en skoglig omloppstid på 40 - 120 år beroende på trädslag. Hänsyn har tagits till de skogsskötselkostnader som är förknippade med det uppskattade virkesuttaget. Skogsmarkens andra värden i form av jaktintäkter och andra arrendeintäkter med mera ingår inte i avkastningsvärdet. Vid beräkning av kassaflöden från den växande skogen görs bedömning avseende kostnads- och intäktsutveckling 100 år framåt i tiden. Såväl försäljningspriset av skog som förvaltningskostnaderna för skogen har beräknats ha en procentuell uppgång där kostnaderna stiger i en högre procentuell takt än priserna. Inflationsantaganden har också gjorts. 
Tillgångsvärdet har fastställts genom att kassaflödet före skatt har diskonterats till en nominell ränta på 6,75 %, varefter det har multiplicerats med WACC (weighted average cost of capital) för att få den långsiktigt vägda kapitalkostnaden för detta tillgångsslag. Styrelsen i företaget anser, att denna ränta bör beskriva den långsiktiga kapitalkostnaden  för en investering i skogstillgångar som inte påverkas av kortfristiga variationer i marknadsräntor.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Förändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om den endast påverkat denna period, eller i den period förändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Not 4, Transaktioner med närstående
Moderföretaget har under året lånat ut pengar till dotterföretagen till marknadsmässig ränta.
Betalande företag Transaktionstyp Belopp Motpart
Baltijas Mežu Investīcijas SIA Ränta på lån 46,1 Latvian Forest Co AB
Baltijas Mežu Investīcijas SIA Management fee 37,5 Latvian Forest Co AB
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "KINI LAND" Management fee 7,5 Latvian Forest Co AB
Not 5, Intäkternas fördelning
Koncernen Moderföretaget
Intäkter 2021 2020 2021 2020
Försäljning av avverkningsrättigheter 688,0 214,3 0,0 0,0
Hyresintäkter/Arrenden/Övriga poster 76,5 45,3 45,0 15,0
Summa nettoomsättning 764,5 259,6 45,0 15,0
Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter 59,6 130,2 - 0,0
Erhållna bidrag samt övriga poster 38,9 0,2 - 0,0
Summa intäkter 863,0 390,0 45,0 15,0
Not 6, Kostnader för revision
Koncernen Moderföretaget
Revisionsuppdrag 2021 2020 2021 2020
BakerTilly Stint 9,9 10,4 9,9 10,4
BakerTilly Latvia 10,2 6,2 - -
SIA PKF Latvia 0,0 2,7 - -
Totalt 20,1 19,3 9,9 10,4
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
Not 7, Personalkostnader och medelantal anställda Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020
Medelantalet anställda 7 4,0 0,0 0,0
Löner och ersättningar
Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör 19,5 29,8 19,5 19,5
Löner och ersättningar till övriga anställda 60,1 27,4 0,0 0,0
Övrigt 0,0 3,8 0,0 0,0
Summa 79,6 61,0 19,5 19,5
Sociala avgifter 20,3 15,2 6,1 6,1
Totalt 99,9 76,2 25,6 25,6
Löner och ersättningar per land 2021 2020
Styrelse & VD Övr anställda Styrelse & VD Övr anställda
Sverige 19,5 0,0 19,5 0,0
Lettland 0,0 60,1 10,3 27,4
Summa 19,5 60,1 29,8 27,4
VD i moderföretaget har ersatts genom fakturering från eget företag med TEUR 53,2.
Inga ersättningar i övrigt har utgått under året.
Bonusar har inte utgått. Pensionsavsättningar finns inte, inte heller några utfästelser om pensionsförpliktelser.
Medelantal anställda per land 2021 2020
Kvinnor Män Kvinnor Män
Sverige 0,0 0,0 0,0 0,0
Lettland 3,0 4,0 2,0 2,0
Totalt 3,0 4,0 2,0 2,0
2021 2020
Fördelning mellan män och kvinnor i styrelserna Kvinnor Män Kvinnor Män
Moderföretaget 0,0 4,0 0,0 4,0
Dotterföretagen 0,0 1,0 0,0 1,0
Not 8, Nyttjanderättstillgångar, koncernen
            Hyresavtal
2020 års värde vid periodens början 15,3
Avskrivningar -6,6
Avslutade kontrakt -4,9
Värde vid periodens slut 3,8
2021 års värde vid periodens början 3,8
Avskrivningar 0
Avslutade kontrakt -3,8
Värde vid periodens slut 0,0
Not 9, Finansiella intäkter och kostnader Koncernen Moderföretaget
Finansiella intäkter 2021 2020 2021 2020
Ränteintäkter 17,2 5,4 46,1 30,8
Valutakursdifferenser 49,9 40,3 31,4
Summa 67,1 45,7 77,5 30,8
Finansiella kostnader
Resultat försäljning av dotterföretag - - -657,4 -
Räntekostnader -344,5 -39,7 -144,3 -32,2
Valutakursdifferenser -28,3 -102,4 -28,0 -102,4
Summa -372,8 -142,1 -829,7 -134,6
Totalt -305,7 -96,4 -752,2 -103,8
Not 10, Skatter Koncernen
Resultat efter finansiella poster 2021 2020
Sverige -289,9 -631,5
Lettland 300,1 55,5
Litauen -139,5 -
Summa -129,3 -576,0
Skattekostnad (-) skatteintäkt (+) Koncernen Moderföretaget
Aktuell skatt 2021 2020 2021 2020
Periodens skatt 0,0 -7,8 0,0
Summa 0,0 -7,8 0,0 0,0
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 18,5 0,0 0,0 0,0
Summa 18,5 0,0 0,0 0,0
Totalt 18,5 -7,8 0,0 0,0
Skattekostnad (-) skatteintäkt (+) per land Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020
Sverige - 0,0 - 0,0
Litauen  18,5
Lettland* - -7,8 - -
Summa 18,5 -7,8 0,0 0,0
Skillnad mellan nominell och effektiv skattesats i % Koncernen Moderföretaget
2021 2020 2021 2020
Svensk inkomstskattesats 20,6% 21,4% 20,6% 21,4%
Lettisk inkomstskattesats 0,0% 0,0% - -
Litauisk inkomstskattesats 15,0% - -
Skatteeffekt p.g.a. ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Effektiv skattesats enligt resultaträkningen Neg. Neg.
*Skatten i Lettland är en skatt avseende nybildade bolag och är inte resultatberoende.
Not 11, Resultat per aktie, EUR
Resultat per aktie i koncernen, alla aktieslag 0,307
Resultat per aktie i moderbolaget, alla aktieslag -0,028
Resultat per aktie beräknas som årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
Not 12, Materiella anläggningstillgångar
Mark
Anskaffningsvärden
Ingående värden 2020-01-01 5 505,1
Investeringar 5 408,2
Försäljningar -127,5
Förändr. vid split av fastigheter i skog resp. mark -3 868,9
Utgående värden 2020-12-31 6 916,9
Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående värden 2020-01-01
Årets avskrivningar
Årets försäljningar
Utgående värden 2020-12-31
Utgående planenliga restvärden 2021-12-31 6 916,9
Anskaffningsvärden
Ingående värden 2021-01-01 6 916,9
Investeringar 2 309,7
Försäljningar -406,4
Förändr. vid split av fastigheter i skog resp. mark
Utgående värden 2021-12-31 8 820,2
Ackumulerade planenliga avskrivningar
Ingående värden 2021-01-01
Årets avskrivningar
Årets försäljningar
Utgående värden 2021-12-31
Utgående planenliga restvärden 2021-12-31 8 820,2
Not 13, Biologiska tillgångar, växande skog Växande skog
Anskaffningsvärden
Ingående värden 2020-01-01 3 155,2
Förvärv av stående skog 745,5
Försäljningar stående skog
Förändring av verkligt värde 1 722,8
Förändr. vid split av fastigheter i skog resp. mark 3 868,9
Utgående värden 2020-12-31 9 492,4
Anskaffningsvärden
Ingående värden 2021-01-01 9 492,4
Förvärv av stående skog 8 483,0
Försäljningar stående skog -
Förändring av verkligt värde 8 376,0
Omklassificering 319,2
Förändr. vid split av fastigheter i skog resp. mark
Utgående värden 2021-12-31 26 670,6
Värdeförändring skog och mark
I resultaträkningen redovisas värdeförändring av växande skog med TEUR 8 376. I posten ingår, förutom naturlig tillväxt, även förändringar till följd av nyförvärv.
Antaganden
Tillgångsvärdet baseras på avverkningsberäkningar som i sin tur baseras på en skoglig konsekvensberäknande modell.
Dessa faktorer tillsammans med en försiktig bedömning av prisutvecklingen de närmaste åren leder till en  positiv värdeförändring utöver den som föranleds av den biologiska tillväxten.
Tillgångsvärdet har fastställts genom att kassaflödet före skatt diskonterats med 6,75 % (7,25 %), vilket bedöms motsvara den långsiktiga vägda kapitalkostnaden (WACC = weighted averge cost of capital) för detta tillgångsslag.
Intäkterna
Priserna utgår från de senaste årens priser och är, enligt styrelsen, försiktigt bedömda. Under året har priset per kubikmeter inte uppjusterats.
Intäkterna bygger på en bedömd utveckling under åren 2022 - 2121 med en prisökning på 2 % nominellt.
Kostnaderna
Kostnaderna har beräknats utifrån en normalårskostnad som motsvaras av verkligt utfall för tidigare år. Kostnaderna bygger på en bedömd utveckling under åren 2022 - 2121 med en kostnadsökning på 2,0 % nominellt.
Diskonteringsränta 6,75%
Intäkter  TEUR 158,0 per år
Prisökning nominellt 2 % per år
Kostnader Normalkostnad enligt ovan
Kostnadsökning nominellt 2,0 % per år
Känslighetsanalys utifrån väsentliga värderingsparametrar och dess påverkan på skogstillgångarna
Diskonteringsränta: En sänkning av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter höjer värdet på växande skog med TEUR 3 421.
En höjning av diskonteringsräntan med 0,5 procentenheter sänker värdet på den växande skogen med TEUR 2 759.
Not 14, Andelar i dotterföretag (moderbolaget) Röst/ Ägar-andel Eget kapital Resultat senaste årsredovisning
Baltijas Mezu Investicijas SIA, organisationsnummer 40203224467 100% 8 119,2 215,3
SIA Latfolde One, org nr 40103264868 100% 216,6 -10,7
UAB Siluona , org nr 305331174 100% 1 563,0 -121,0
Dotterföretagen äger i sin tur:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "KINI LAND" SIA, organisationsnummer 40103703726 100% 2 635,5 86,9
Styrelsen har värderat dotter- och dotterdotterföretagen med utgångspunkt i den långfristiga plan som låg till grund för bildande respektive förvärv av desamma. 
Not 15, Övriga fordringar                Koncernen Moderföretaget
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Fordran moms 70,2 33,4 6,5 3,2
Skattekonto 0,0 12,2 0,0 12,2
Övrigt 26,5 0,8 23,0 0,0
Totalt 96,7 46,4 29,5 15,4
Not 16, Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Koncernen Moderföretaget
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Upplupna management fees mot dotterföretag - - 15,0 15,0
Övriga upplupna intäkter 0,0 1,7 0,0 0,0
Förutbetalda kostnader