Reports

Publicerat: 2022-08-03 07:50:00

Safe at Sea AB: Delårsrapport för perioden apr-jun 2022

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2021. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Koncern - Delårsperioden (jan-JUNI) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 984 tkr (6 738 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 197 tkr (-652 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,114 kr (-0,069 kr)
 • Soliditet 67,1% (44,0%)
 • Kassalikviditet 135,8% (68,0%)

Koncern - ANDRA kvartalet (APRIL-JUNI) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 108 tkr (3 774 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -779 tkr (-655 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,041 kr (-0,069 kr)
 • Soliditet 67,1% (44,0%)
 • Kassalikviditet 135,8% (68,0%)

MODERBOLAG - Delårsperioden (jan-JUNI) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 984 tkr (6 738 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 197 tkr (-596 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,114 kr (-0,063 kr)
 • Soliditet 67,2% (44,5%)
 • Kassalikviditet 134,3% (65,8%)

MODERBOLAG- andra kvartalet (APRIL-JUNI) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 108 tkr (3 774 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -779 tkr (-598 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,041 kr (-0,063 kr)
 • Soliditet 67,2% (44,5%)
 • Kassalikviditet 134,3% (65,8%)

VD:s kommentarer

Vi kan nu lägga årets andra kvartalet bakom oss. I kvartalet har vår omvärld påverkats av högre priser och längre ledtider, och en något avvaktande marknad har speglat antalet nya ordrar i perioden. Vi redovisar för halvåret ett ackumulerat resultat om -2 197 tkr i moderbolaget. Att vi inte når upp till positiva siffror beror till stor del på leveransförseningar av komponenter från underleverantörer som påverkats av både pandemin och kriget i Ukraina, vilket förlänger vår produktionstid. Många underleverantörer har under våren beskrivit en utmanande period med råvarubrist, försenade leveranser och höjda priser. För att möta osäkerheterna så har vi proaktivt sett över kritiska underleverantörer och vi har bland annat genomfört en omfattande flytt av skrovproduktionen för att säkerställa leveranser. Komponentförsörjningen som började förbättras under senare delen av andra kvartalet medförde en förbättrad vinstavräkning och i perioden nådde vi ett avsevärt bättre resultat i jämförelse med första kvartalet.

Vi blickar nu fram emot en spännande höst med planerade milstolpar inom våra strategiska projekt. Vi har i tidigare pressmeddelanden informerat om att färdigställandet av ElEcoRunner går enligt plan. Bolagets kommunicerade målsättning att kunna demonstrera den nya versionen, benämnd ElEcoRunner Zero Series (EZS), den 26 augusti i år ligger fast. Vår ambition är tydlig; Safe at Sea ska ta en marknadsledande position på marknaden för elektriska och fossilfria drivlinor för små, lätta och flexibla båtsystem. Intresset för projektet är stort och vi ser en växande efterfrågan på en fossilfri plattform likt ElEcoRunner.

Vi har under våren med externt stöd från Det Norske Veritas (DNV) genomfört vår planerade förstudie för SOLAS-klassificering av vår produktportfölj. Projektet är en viktig pusselbit inom tillväxtagendan och ett prioriterat projekt i pågående emission och TO-program. Förstudien som har granskat våra möjligheter för att klara ut en certifieringsprocess har mynnat ut i ett sammanfattningsvis positivt gensvar, och vi analyserar nu de olika delarna inklusive tidplan och budget för att gå vidare. Syftet med projektet är att nå ut till en större marknad och erbjuda våra räddningsbåtar till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn, passagerarfartyg och oljeplattformar.

Marknaden har i perioden påverkats av högre priser och längre ledtider, och i pågående affärer har kunder uttryckt en oro till följd av omvärldsläget. Trots den svårtolkade marknaden har vi tagit viktiga steg för att etablera oss på nya geografiska marknader, och vi hoppas under tredje kvartalet kunna presentera positiva nyheter om både samarbetsavtal och nyförsäljning. Vi har en fortsatt stark offertstock med flera mogna affärer, inte minst AVINOR-affären som vi hoppas kommer till avslut under hösten. För helåret är ambitionen att komma till avslut och prestera ordervolymer som är i nivå med 2020 och 2021 års volymer.

Jag hoppas att ni alla får en fin avslutning på sommaren och att ni precis som oss ser fram emot en spännande höst.

Henrik Hartman, CEO


Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-03 07:50 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB

Prenumeration