Reports

Publicerat: 2023-02-28 21:00:00

Amnode AB: Bokslutskommuniké Januari – December 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké - Koncernen

Fjärde kvartalet - Oktober - december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,0 MSEK (18,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,7 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-0,6)
 • Resultat efter skatt blev -2,8 MSEK (-1,0)
 • Resultat per aktie blev -0,82 SEK (-0,58)

Perioden - Januari - december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,7)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,5 MSEK (1,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-0,7)
 • Resultat efter skatt blev -3,2 MSEK (-2,3)
 • Resultat per aktie blev -0,97 SEK (-1,34)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 41,8 % (34,1)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 5,05 SEK (6,01)

Väsentliga händelser under perioden

Styrelsen beslutade i november som en konsekvens av det osäkra omvärldsläget att initiera en strategisk översyn av Bolagets verksamhet de kommande tre åren och att dra tillbaka de finansiella målen och utdelningspolicyn som kommunicerades i början av 2020. Styrelsen avser att återkomma med nya finansiella mål och ny utdelningspolicy när den strategiska översynen är genomförd, bland annat baserad på utfallet för 2022.

Händelser efter kvartalets utgång

I slutet av februari 2023 har styrelsen säkrat ett kreditlöfte om total 2,6 Msek, fördelat på ett lånelöfte om 2,0 Msek och ett bridgelån om 0,6 Msek från en extern part, med en räntesats om 7 – 9 % beroende på ränteläget. 

VD Har ordet

Med en omsättningstillväxt med 29 % borde man kunna vara glad. Volatila råvarupriser, igångsättningskostnader och kvalitetsproblem som följd av den kraftiga tillväxten är mindre roligt. Amnode tvingas därför redovisa ett försämrat rörelseresultat med 1,9 Msek i Q4 jämfört med föregående år.

Efter tre förhållandevis starka delårsrapporter 2022 redovisar Amnode ett svagt fjärdekvartal.

Trots en omsättningsökning om 29 % blev fjärde kvartalet en rejäl besvikelse. Kvartalet har kantats av kvalitetsproblem, volatila råmaterialpriser samt kostnader för att följa en av våra kunders efterfrågeökning, tillsammans med ej påverkbara omvärldsfaktorer såsom komponentbrist hos våra kunder, kriget i Europa som både fördyrar och försvårar våra råvararuinköp,  höjda energi priser och kraftig inflation. Tillsammans har detta lett till ett betydande underskott för perioden och en stor osäkerhet kring koncernens rörelsefinansiering, tror den goda faktureringen.

Rörelseresultatet har trots omsättningstillväxten vänt brant ner, vår positva bild från föregående rapport fick en rejäl törn under kvartalet, vi ser några betydande förklaringar till det sämre utfallet iform av uppstartskostnader för att följa med en specifik kunds expansion, volatila råvarupriser och förhöjda energikostnader vilket varit svårt att få kompensation för från kunderna. Mycket är dock självförvållat och vi är på bollen med åtgärder.

Vi har ett stabilt orderläge, men liksom tidigare finns en oro kring omvärldsläget och en eventuell ankommande lågkonjunktur som kan påverka kundernas efterfrågan. I nuläget finns dock inga tecken på att efterfrågan påverkas under det första halvåret 2023. En stor svårighet med efterfrågan, som är mycket god, är svängigheten. Våra kunder har också god efterfrågan på sina produkter, men stora prishöjningar och komponenetbrist gör att deras avrop hos oss blir väldigt ryckiga och mycket svåra att planera. Vilket drar upp vår kostnadsbild.

Vårt nya factoringavtal har gett oss ett betydande likviditetstillskott under helåret 2022 samtidigt som vår övriga externa finansiering krymper då våra bankkrediter amorteras löpande. Glädjande är dock att under kvartalet har vårt lager som bundit för mycket rörelsekapital i PIA och i färdigvarulager minskat med ca 3,5 Msek. Ett fortsatt åtgärdsprogram pågår för minska lagervolymen tillsammans med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer vilket skall frigöra mer rörelsekapital vilket i sin tur förbättrar vår likvidsituation.

Effekterna av fjärde kvartalet innebär att uppförsbacken återigen blev brant och trots åtgärder som minskning av lager samt bättre betalningsvillkor i vårt factoringprogram så är rörelsekapitalbehovet fortsatt ansträngt.

Trots att vinden vände upp i ansiktet under fjärde kvartalet jobbar vi vidare med att bli lite bättre varje dag vilket förhoppningsvis leder oss till ett positivare utfall av första kvartalet 2023. Men vi kan dock inte påverka ett flertal av omvärldsfaktorerna, dessa har betydande påverkan på oss och detta skapar fortsatt stor osäkerhet avseende vår framtid.

Sam Olofqvist

VD och koncernchef

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB