Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-15 10:20:00

Amnode AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722–7318 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 april 2023 klockan 13.00. Stämman hålls hos dotterbolaget Stacke Mattssons AB på adressen Sjörydsvägen 12 i Gnosjö. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels                   är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 april 2023,

dels                   anmält sig till Bolaget senast den 5 april 2023 under adress Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller via epost till styrelsens ordförande lars.save@outlook.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 4 april 2023, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud med mera

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning 2022 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 1. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 3. Val av styrelse och revisor, aktieägare uppmanas att nominera kandidater till styrelsen som saknar representation från mindre och halvstora ägare.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 5. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 9, 10 och 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer. Aktieägare representerande cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Punkt 9         Val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en auktoriserad revisor.

Punkt 10       Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt styrelsearvode om 400 000 kr. Med 200 000 till styrelsens ordförande och 100 000 till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning för resekostnader och andra utlägg i samband med styrelsearbete. Ledamot som har lön eller fast konsultersättning erhåller inget extra styrelsearvode.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 11       Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Aktieägare representerande cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Bolaget avser att återkomma med förslag på styrelseledamöter senast i samband med årsstämman. Den som vill nominera kandidater är välkomna att kontakta styrelsens ordförande Lars Save, lars.save@outlook.com , 070 590 18 22, en breddning av styrelsen är önskvärd för en bättre representation av flera aktieägare.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Kronobergsgatan 49, 5 tr i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Stockholm i mars 2023

Amnode AB

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Utskick från Spotlight Group