Reports

Publicerat: 2023-05-25 08:30:00

Amnode AB: Delårsrapport 1. Januari – Mars 2023

Januari – Mars 2023, Q1

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,6 MSEK (17,8)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,5 MSEK (-1,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,0 MSEK (-1,5)
  • Resultat efter skatt blev - 0,5 MSEK (-1,8)
  • Resultat per aktie blev -0,15 SEK (-0,57).
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 38,8 % (32,9)
  • Eget kapital per aktie uppgår till SEK 4,91 (5,48).

Väsentliga händelser under perioden

  • Styrelsen har i slutet av februari 2023 tagit upp extra finansiering av moderbolagets åtaganden så att dotterbolaget kan hantera sin egen fria kassa. Moderbolaget Amnode AB har ingått ett 2 mkr lånegarantilöfte från CoreBase AB med villkoren 3% i limitavgift och i händelse av utnyttjad kredit Stibor + 7%. Garantin är lämnad utan säkerhet upphör efter 18 månader. CoreBase har lämnat ett kontant reverslån om 600 000:- som löper till betalning jämte ränta inom 12 månader med en ränta om Stibor + 3%. Lånet skall primärt användas av moderbolaget för att finansiera sin verksamhet oberoende av dotterbolagens tillgång till rörelselikviditet.

Händelser efter balansdagen

  • På årsstämman den 14 april 2023 omvaldes Lars Save, Sam Olofqvist och Mikael Fransson samt nyval av Kenneth Österman till bolagets styrelse.

VD har ordet

Förbättrat rörelseresultat med 1,5 Msek jämfört med Q1 föregående år 0,0 (-1,5) och en omsättningstillväxt med 22 %.

Efter ett resultatmässigt svagt fjärdekvartal 2022 med ett negativt rörelseresultat om -2,3 Msek har 2023 startat något bättre med ett rörelseresultat som stannar på plus minus noll.  

Q4 2022 som kantades av kvalitetsproblem, volatila råmaterialpriser samt extra kostnader för att följa en av våra kunders efterfrågeökning, tillsammans med externa omvärldsfaktorer såsom komponentbrist hos våra kunder, kriget i Europa som både fördyrar och försvårar våra råvararuinköp,  höjda energi priser och kraftig inflation. Många av dessa problem kvarstår första kvartalet 2023 men där vi åtgärdat det som vi kunnat påverka. Vår ambition att möta våra kunders efterfrågan har lett till fortsatta  kvalitetsproblem i produktionen under kvartalet samt att vi behövt omorganisera delar av vår produktionsorganisation, detta har påverkat vår kostnadsbild negativt under kvartalet.

I föregående rapport flaggade vi för att vi var på bollen med åtgärder mot den negativa resultat-utvecklingen, resultatförbättringen i Q1 2023 visar att de åtgärder som satts in har haft effekt och vi fortsätter att beta av vår åtgärdslista för att ytterligare förbättra resultatet för vår grupp.

Vi har ett fortsatt gott orderläge, men liksom tidigare finns en fortsatt oro kring omvärldsläget och en eventuell ankommande lågkonjunktur som kan påverka kundernas efterfrågan. I nuläget finns inga tecken på att efterfrågan påverkas under de kommande två kvartalen 2023.

Vår likviditetssituation är fortsatt ansträngd trots ökad fakturering, vårt nya factoringavtal har gett oss ett betydande likviditetstillskott jämfört med tidigare lösning. Vårt rörelsekapital förbättrades med 0,1 Msek under kvartalet och där varulagret bidrog med en förbättring om 0,6 Msek vilket visar att vårt åtgärdsprogram med att minska lagervolymen biter. Vi jobbar oförtrutet vidare med att förbättra våra betalningsvillkor hos leverantörerna vilket skall frigöra mer rörelsekapital vilket i sin tur förbättrar vår likviditet. Men den absolut viktigaste komponenten för en förbättrad likviditet är att fortsatt förbättra våra vinstmarginaler.

Utfallet för första kvartalet innebär att vi kämpat oss upp på en platå igen, vi hoppas därifrån kunna ta nästa steg i vår klättring mot en mer acceptabel vinstnivå för gruppen.

Vårt jobb med att bli lite bättre varje dag har till viss del betalat sig under första kvartalet 2023 men vi är inte nöjda och jobbar vidare med de faktorer vi kan påverka. Ett flertal av omvärldsfaktorerna, har betydande påverkan på oss och detta skapar fortsatt stor osäkerhet avseende vår framtid.

Sam Olofqvist

VD och koncernchef


Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 08:30 CET.

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Amnodes mål är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade mässings- och stålkomponenter på den europeiska marknaden i stora serier för tung fordonsindustri, energi och VVS sektor samt brandskydd och säkerhet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB