Reports

Publicerat: 2023-08-24 08:30:00

Amnode AB: Delårsrapport 2. Januari – Juni 2023

Amnodekoncernen

April – Juni 2023, Q2

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,0 MSEK (19,5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (2,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (1,8)
 • Resultat efter skatt blev -0,0 MSEK (1,4)
 • Resultat per aktie blev -0,00 SEK (0,40).
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 40,9 % (41,6)
 • Eget kapital per aktie uppgår till SEK 4,90 (5,88).

Perioden - Januari – Juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,7 MSEK (37,3)  
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 MSEK (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (0,3)
 • Resultat efter skatt blev -0,5 MSEK (-0,4)
 • Resultat per aktie blev -0,15 SEK (-0,14)

Väsentliga händelser under perioden

 • På årsstämman den 14 april 2023 omvaldes Lars Save, Sam Olofqvist och Mikael Fransson samt nyval av Kenneth Österman till bolagets styrelse.

Händelser efter balansdagen

 • Ett lånelöfte om 1,4 Msek har erhållits efter balansdagen.

Vår aktie

 • Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2023, var per aktie 4,28 SEK (290 avslut).

VD har ordet

Rörelseresultat för första halvåret uppgår till 0,5 Msek och ett EBITDA om 1,8 Msek, men fortsatt stora utmanningar och negativ kostnadsutveckling.

Andra kvartalets rörelseresultat uppgick till cirka -0,5 Msek om vi beaktar effekter av engångsintäkter under andra kvartalet. Rörelseresultatet påverkas av kvalitetsproblem främst inom ett produktsegment och därtil svag kronkurs, volatila råmaterialpriser tillsammans med kända svårbedömda omvärldsfaktorer såsom, komponentbrist, kriget i Europa och en hög inflationstakt under perioden. Vår bedömning är att ett flertal av dessa problem kommer att kvarstå under resten av 2023 men vi jobbar hårt med att förbättra de variabler som vi kan påverka.

Glädjande är att vi växer, plus ca 40%, inom elindustri segmentet hos SGV enheten med en ny större kund. Stacke har haft stora problem med produktionen under andra kvartalet och vi ser åter en negativ resultatutveckling för enheten. Vi betar dock av vår åtgärdslista för att förbättra resultatet löpande och nå en acceptabel lönsamhet, dock har andra kvartalet påverkats negativt av i huvudsak ett produkt-segment.

Vårt orderläge är fortsatt stabilt bra, även om osäkerheten är fortsatt stor i vår omvärld och utvecklingen av konjunkturen och kundernas efterfrågan. Kundernas efterfrågan är fortsatt god men svängigheten i kundernas avrop leder fortsatt till planerings- och leveransproblem, vilket påverkar vår kostnadsbild negativt.

Tillgången till rörelselikvidtet är fortsatt mycket ansträngd, dels genom huvudsakligen ett försämrat rörelseresultat och med ökade räntekostnader som följd av den ökade belåningen. Efter kvartalet har styrelsen erhållit ett lånelöfte om 1,4 Msek varav 0,6 Msek har utnyttjats. Vi jobbar oförtrutet vidare med att förbättra våra betalningsvillkor hos leverantörerna och förbättrar våra rörelsemarginaler för att förbättra likvidteten.

Utfallet efter sex månader innebär att vi halkat ned från den platå som vi kände viss stabilitet i under första kvartalet och vi jobbar hårt med att nå en positiv resultatnivå för gruppen under avslutningen av året.

Vårt jobb med att bli lite bättre varje dag har fått sig en törn under andra kvartalet men vi jobbar nu intensivt med de faktorer vi kan påverka. Ett flertal av omvärldsfaktorerna tillsammans med utfallet av vår översyn av ett produktsegment och vår likvidsituation har betydande påverkan på oss och detta skapar tyvärr fortsatt stor osäkerhet, en del råder vi över och en del kan vi inte påverka.

Sam Olofqvist

VD och koncernchef


Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-24 08:30 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB