Redogörelse för Bolagets ersättningspolicy / ersättningssystem

Styrelsen för Spotlight Group-koncernen fastställer och uppdaterar årligen en ersättningspolicy utifrån Finansinspektionens föreskrifter (2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Vid utformningen av policyn har styrelsen beaktat den typ av verksamhet som bedrivs inom koncernen samt dess omfattning och komplexitet.

Styrelsen har, vid en sammanvägd bedömning, beslutat att endast fast ersättning som utgångspunkt ska kunna utgå till anställda men med en begränsad möjlighet till rörlig ersättning i specialfall. Beslutet omfattar samtliga anställda förutom VD, vice VD och CFO för Spotlight Group som fortsatt inte har rätt till rörlig ersättning. Samtliga anställda erhåller fast lön med en begränsad möjlighet till rörlig ersättning.

Styrelsens ordförande ska såsom särskild ledamot, tillsammans med Bolagets VD, bereda styrelsens beslut om ersättning till den verkställande ledningen, Bolagets nyckelpersoner och anställda som innehar det övergripande ansvaret för Bolagets kontrollfunktioner. Bolagets VD ska dock ej medverka vid beredning av ersättningsbeslut för VD. Styrelsens ordförande, vilken inte ska vara del i Bolagets verkställande ledning, ska även, tillsammans med Bolagets VD, utföra en årlig bedömning av Bolagets ersättningspolicy samt ersättningssystem inför styrelsens slutliga beslut kring dessa.

Därutöver innehåller ersättningspolicyn bland annat kriterier för hur ersättning ska utgå. Kriterierna bedöms motverka att anställda, i syfte att höja sin ersättning, tar risker i sitt arbete som kan påverka bolagets riskprofil negativt.

Genom beslut om maximal kvot, särskilda kriterier samt att styrelsens ordförande är utsedd till särskild ledamot samt att rörlig ersättning endast nyttjas i särskilda fall, bedöms bolaget minimera anställdas monetära incitament för att öka verksamhetens riskprofil. Ersättningssystemet anses sammantaget dels främja en sund och effektiv riskhantering och dels motverka ett överdrivet risktagande inom verksamheten.