I enlighet med förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag (värdepappersbolagsförordningen) samt värdepappersbolagsdirektivet (EU) nr 2019/2034 skall Spotlight Stock Market AB lämna följande information varje år och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Kapitaltäckning  
   
Kapitalbas 2021-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver  
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 15 791 750
   Aktiekapital 15 791 750
   Överkursfond                                                                        -  
Ej utdelade vinstmedel 30 481 631
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)                                                                        -  
Obeskattade och andra reserver 9 335 571
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen                                                                        -  
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning 15 568 069
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 71 177 021
   
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar  
(-) Goodwill -790 671
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)                                                                        -  
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet                                                                        -  
Förluster för innevarande räkneskapsår                                                                        -  
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn                                                                        -  
Justeringar på grund av föreslagen utdelning                                                                        -  
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -790 671
   
Kärnprimärkapital 70 386 350
   
Övrigt Primärkapital -  
Primärkapital 70 386 350
   
Supplementärkapital: instrument och avsättningar  
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                                                                        -  
Supplementärkapital                                                                        -  
   
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) 70 386 350
   
K-faktor belopp 2021-12-31
Kundrisk (RtC) 356 068 777
AUM   
CMH 86 125 512
ASA 269 934 718
COH 8 547
Marknadsrisk (RtM) 3 144 080
NPR 3 144 080
CMG   
Företagsrisk (RtF) 380 268
DTF 380 268
TCD                                                                        -  
CON                                                                        -  
   
K-faktor kapitalkrav 2021-12-31
Kundrisk (RtC) 452 484
K-AUM  
K-CMH 344 502
K-ASA 107 974
K-COH 9
Marknadsrisk (RtM) 0
K-NPR 0
K-CMG  
Företagsrisk (RtF) 380
K-DTF 380
K-TCD 0
K-CON 0
Totalt K-faktor kapitalkrav 452 865
   
Fasta omkostnader kapitalkrav 2021-12-31
Föregående års fasta omkostnader 119 943 160
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader 29 985 790
   
Kapitalkrav (Pelare 1) 2021-12-31
Permanent minimikapitalkrav 7 587 000
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader 29 985 790
K-faktorkrav 452 865
Totalt kapitalkrav 29 985 790
   
Kapitalrelationer och buffertar 2021-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 235%
Primärkapitalrelation 235%
Total kapitalrelation 235%