I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB    Spotlight Group koncernen 2021-03-31
         
(kr)          
Kapitalinstrument   15,791,750   17,642,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,932,500  
varav: överkursfond   -   4,710,000  
Balanserat resultat   30,481,631   53,204,663  
Obeskattade reserver   3,340,914   -  
Periodens resultat   6,786,996   6,138,934  
           
Avdragsposter          
Goodwill för immateriella tillgångar   -1,186,007   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -   -  
Justeringar på grund av föreslagen utdelning   -   -10,346,000  
           
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital   -1,186,007   -36,313,595  
Kärnprimärkapital   55,215,284   40,672,502  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   55,215,284   40,672,502  
           
           
Uppgifter om exponeringsbelopp          
Totalt riskvägt exponeringsbelopp          
           
Kreditrisk (Schablonmetoden)   50,160,983   45,181,770  
Institutioner   6,642,159   9,289,674  
Företag   15,447,219   21,213,109  
Övrigt (ej hushåll)   28,071,605   14,678,987  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)   -   -  
Marknadsrisk (Schablonmetoden)   -   -  
Operativ risk (Schablonmetoden)   204,413,241   203,269,532  
Totalt riskvägd exponering   254,574,224   248,451,302  
           
           
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad          
Kärnprimärkapitalrelation   21.69%   16.37%  
Primärkapitalrelation   21.69%   16.37%  
Total kapitaltäckningsgrad   21.69%   16.37%  
Kombinerat buffertkrav   6,364,356   6,211,283  
Kapitalkonserveringsbuffert   6,364,356   6,211,283  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav   26,730,294   26,087,387  
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande pelare 2 krav   26,730,294   26,087,387  
           
Uppgifter om internt kapitalbehov          
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   4,012,879 - 3,614,542 -
Marknadsrisk   - - - -
Operativ risk   16,353,059 - 16,261,563 -
Övrigt   - - - -
Totalt   20,365,938   19,876,105  
           
           
Uppgifter om likviditet          
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   33,212,000   46,449,000  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   53,060,377   76,986,097  
Skulder   29,683,610   37,952,213  
Balansomslutning   82,743,987   114,938,310  
           
Nyckeltal          
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   40%   40%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   64%   67%  
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   131%   122%  
Bruttosoliditet (%)   68%   46%