I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).

Uppgifter om kapitalbas   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen
(kr)       2019-09-30  
Kapitalinstrument   15,791,750   12,147,500  
varav: aktiekapital   15,791,750   12,147,500  
Balanserat resultat   16,787,795   39,656,803  
Periodens resultat   -   -  
Verifierad vinst (31 april 2019)   2,805,113   2,453,413  
Goodwill för immateriella tillgångar   -1,976,678   -25,967,595  
Övr Immateriella tillgångar   -3,322,423   -3,322,423  
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital   -5,299,101   -29,290,018  
Kärnprimärkapital   30,085,557   24,967,698  
Övrigt primärkapital   -   -  
Supplementärkapital   -   -  
Total kapitalbas   30,085,557   24,967,698  
           
Uppgifter om exponeringsbelopp ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Totalt riskvägt exponeringsbelopp        
         
Kreditrisk (Schablonmetoden) 39,159,772   36,498,140  
Instutioner 4,082,799   4,427,028  
Företag 13,376,483   14,110,608  
Övrigt (ej hushåll) 21,700,490   17,960,504  
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)        
Marknadsrisk (Schablonmetoden) 0   0  
Operativ risk (Schablonmetoden) 165,994,562   164,385,806  
Totalt riskvägd exponering 205,154,334   200,883,946  
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Kärnprimärkapitalrelation   14.66%   12.43%  
Primärkapitalrelation   14.66%   12.43%  
Total kapitaltäckningsgrad   14.66%   12.43%  
Kombinerat buffertkrav   5,128,858   5,022,099  
kapitalkonserveringsbuffert   5,128,858   5,022,099  
Kontracyklisk buffert   -   -  
Systemriskbuffert   -   -  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav   21,541,205   21,092,814  
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav   21,541,205   21,092,814  
Uppgifter om internt kapitalbehov   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
    Samlat  varav pelare 2 Samlat  varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk   3,132,782 - 2,919,851 -
Marknadsrisk   0 - 0 -
Operativ risk   13,279,565 - 13,150,864 -
Övrigt   - - - -
Totalt   16,412,347   16,070,716  
Uppgifter om likviditet   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv          
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut   20,413,993   22,135,142  
Finansiering exkl klientmedel          
Eget kapital   39,453,904   57,797,050  
Skulder   26,038,080   30,112,134  
Balansomslutning   65,491,984   87,909,184  
Nyckeltal   ATS Finans AB   ATS Finans Holding koncernen  
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%)   31%   25%  
Eget kapital / Balansomslutning (%)   60%   66%  
kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)   78%   74%  
Bruttosoliditet (%)   50%   43%