Spotlight Stock Market är en verksamhetsgren inom, och utgör ett särskilt företagsnamn till, Spotlight Group AB. Inom Spotlight Group AB bedrivs även annan typ av värdepappersrörelse under verksamhetsgrenen och utgör ett särskilt företagsnamn Sedermera Fondkommission. Information om den verksamheten finns på www.sedermera.se.

Det förekommer att Sedermera Fondkommission har uppdrag (exempelvis som emissionsinstitut eller finansiell rådgivare) åt bolag som är noterade på Spotlight Stock Market eller som har ansökt om notering på Spotlight Stock Market. Förhållandet att Spotlight Stock Market och Sedermera Fondkommission tillhör samma bolag skulle kunna medföra en risk för att Spotlight Stock Market i sin övervakning av de noterade bolagen och sin prövning av bolag som ansökt om notering behandlar Sedermeras kundbolag på ett mindre strängt sätt än övriga bolag. Om detta sker skulle det kunna skada förtroendet för Spotlight Stock Market och indirekt även förtroendet de noterade bolagen. Spotlight Stock Market är dock mycket noga med att - och är även enligt lag skyldigt att - behandla alla kunder neutralt och har därför interna regler och rutiner som förebygger positiv särbehandling av enskilda kunder.