Vi hjälper er med regelverket

Att vara ett noterat bolag innebär att det finns vissa informationsregler att följa. Dessa regler finns för att marknaden ska kunna tolka företaget på rätt sätt.

På Spotlight hjälper vi våra bolag att följa de regler som finns. Bolagen på Spotlight kan alltid kontakta vår informationsövervakning som är specialister på regelverket. Bolagen kan ställa frågor om information som ska ges till marknaden, regler i aktiebolagslagen, vad som är god sed på aktiemarknaden i något avseende, men också om mer principiella och policybetonade frågor. Spotlight är alltid uppdaterade kring regelverken och kan därför tolka förändringar i dem. Vi skickar löpande ut information om vad förändringarna innebär för våra noterade bolag. 

Spotlights regelverk

Spotlight har sett över noteringsavtalet för noterade bolag och gjort ändringar som innebär att noteringsavtalet ersätts med ett regelverk och ett åtagande att följa det. Det är i stort samma regler som tidigare men strukturen har förbättrats med en tydlig uppdelning i Noteringskrav, Insiderinformation och Övriga informationstillfällen. 

Ny struktur

Regelverket har fått en ny struktur som ska göra det lättare att hitta och förstå de regler som omfattar de noterade bolagen. Genom att samla alla bestämmelser som härrör till ett område under ett kapitel hoppas vi att det ska bli enklare att tillämpa de redan existerade reglerna. Regelverket har fått en kapitelindelning med områden indelade i:

  1. Allmänna bestämmelser som rör notering och informationsgivning
  2. Noteringskrav
  3. Informationsregler
  4. Övriga informationstillfällen
  5. Information till marknadsplatsen
  6. Observationsnotering, handelsstopp och avnotering
  7. Påföljder

Handledningstext

Reglerna för noterade bolag är omfattande och Spotlights ambition är att vara tydlig, förutsägbar och ge bolagen vägledning i hur reglerna ska tolkas. Vi tror att det leder till en högre regelefterlevnad som i sin tur ger ett ökat förtroende och intresse från investerarna.  

De flesta bestämmelser har fått en handlingstext för att ge en lättbegriplig vägledning i hur reglerna ska tillämpas och tolkas. Handledningstexten är inte bindande för bolagen utan består endast av Spotlights tolkningar av den praxis som gäller på området, vi hoppas att vi med den kan möta kraven på ett klart och tydligt regelverk.

Signera ett åtagande

Tidigare har bolagen på Spotlight undertecknat ett noteringsavtal men i och med det nya regelverket ersätts det med ett åtagande gentemot Spotlight att följa de vid var tid gällande reglerna. För bolag som ansöker om notering gäller regelverket från den dag då bolaget undertecknat åtagandet att följa regelverket. För redan noterade bolag gäller regelverket från den 1 april 2019.

Finansieringsavtal

Avtal som innebär att kapital, i vissa fall löpande, tillskjuts genom att aktier eller andra finansiella instrument emitteras till långivaren leder oftast till ökad utspädning med ett ökat antal aktier, vilket kan få en väsentlig påverkan både för bolaget, aktieägare och marknaden. Det är därför viktigt att den information som bolaget offentliggör i samband med att ett finansieringsavtal tecknas, vid kommande riktade emissioner och konverteringar är fullständig för att undvika missförstånd på marknaden. För att underlätta förståelsen av avtalens betydelse och den information som bör offentliggöras har Spotlight förtydligat vad bolagen ska offentliggöra vid finansieringsavtal. Spotlight kommer följa utvecklingen och uppdatera vår vägledning om behov finns.