Reports

Publicerat: 2016-10-20 08:30:17

IDL Biotech AB: Delårsrapport kvartal 3 juli - sept 2016

Januari - Sept 2016 i sammandrag

  • ·    Faktureringen uppgick till 24 922 kkr (19 856 kkr)
  • ·    Nettoresultatet uppgick till 1 371 kkr (662 kkr)
  • ·    Resultat per aktie, 0,05 kr (0,02 kr)
  • ·    Soliditeten är 41,9 % (32,4 %) och skuldsättningsgraden  138,9% (208,5 %)

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag

  • ·    Faktureringen uppgick till 8 875 kkr (7 075 kkr)
  • ·    Nettoresultatet uppgick till 1 530 kkr (827 kkr)
  • ·    Resultat per aktie, 0,06 kr (0,03 kr)

IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för

sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvarexisterande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara och delvis mindre smärtsamma invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare vård, både för patient, för behandlande läkare och samhället.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

 Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

Bolaget har även ett snabbtest för blåscancer, UBC® Rapid, som har visat en stark utveckling på marknaden de senaste åren. UBC® Rapid är ett så kallat POC-test, Point of care test. Förenklat kan det uttryckas att test och analys sker i samband med läkarbesöket.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella.  Testet utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer.

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012.

Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk.Omsättning och resultat

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 8 875 kkr (7 075 kkr). Bakom omsättningsökningen ligger volymtillväxt av företagets produkter UBC® Rapid som är ett snabbtest för blåscancer och bolagets snabbtest för tyfoidfeber, TUBEX®TF.

Ackumulerad omsättning uppgick till 24 922 kkr (19 856 kkr). Det är 26 % bättre  jämfört med förgående år. 

Koncernens resultat under det tredje kvartalet uppgick till 1 530 kkr (827 kkr). Koncernens resultat för året uppgick till 1 371 kkr (663 kkr). Ökningen av rörelsekostnader jämfört med förgående år är primärt relaterade till en ökning av antalet anställda med avsikt att stärka upp kompetensen inom medicin och kvalitetskontroll. Dessutom har ökade satsningar på marknadsföring och registrering bidragit till kostnadsökningen.

Trots produktionssvårigheter med TUBEX®TF  har försäljningen av produkten ökat med 50 % under perioden.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 735 kkr (1 066 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 sept 2016 till 4 070 kkr (1 590 kkr).

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 358 kkr (126 kkr) och avser  produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

Under kvartalet har Bolaget startat en utveckling av en ny version av UBC® Rapid som enbart är för visuell och kvalitativ analys. Dokumentation och utvärdering pågår.

En klinisk studie avseende UBC® Rapid i Spanien har påbörjats under året. Samtliga patienter förväntas vara inkluderade under hösten 2016.

Under kvartalet har en förnyelserevision av vårt ISO certifierade kvalitetssystem gjorts.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration