Reports

Publicerat: 2017-02-23 09:17:33

IDL Biotech AB: Bokslutskommuniké 2016 IDL Biotech

Januari -  December 2016 i sammandrag

  • Faktureringen uppgick till 33 494 kkr (28 517 kkr)
  • Nettoresultatet uppgick till 1 753 kkr (1 560 kkr)
  • Resultat per aktie, 0,06 kr (0,06 kr)
  • Soliditeten är 43,7% (33,6 %) och skuldsättningsgraden 129 % (197,8 %)
Fjärde kvartalet 2016 i sammandrag
  • Faktureringen uppgick till 8 573 kkr (8 661 kkr)
  • Nettoresultatet uppgick till 382 kkr (897 kkr)
  • Resultat per aktie 0,01 kr (0,03 kr)

VD har ordet

"För tredje året i rad visar IDL Biotech ett positivt resultat. Vi har en stabil och relativt stark ökning av omsättningen. Det är mycket tillfredställande att den positiva trenden håller i sig.

Nettoomsättningen för 2016 uppgick till 33,5 miljoner koronor vilket är en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Det är två produkter som dominerar volymutvecklingen. Störst är TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för tyfoidfeber, där de viktigaste marknaderna är Indonesien och Filippinerna. Den näst största produkten för närvarande är UBC® Rapid, ett snabbtest för cancer i urinblåsan, med Tyskland som största marknad. På sikt förväntar vi oss en god tillväxt i Storbritannien där produkten tidigare lanserats. En utdragen myndighets-

hantering har dock kortsiktigt medfört en fördröjning i försäljningsutvecklingen.

Resultatet uppgick till 1,8 miljoner kronor mot 1,6 miljoner kronor för 2016 vilket är en förbättring på 12 procent. Resultatförbättring beror främst på den ökade omsättningen. Vi har en stram kostnadskontroll, dock har vissa produktionsstörningar varit kostnadshöjande. Bland rörelsekostnaderna finns det en kostnadsökning som är relaterad till ökning av antalet anställda. Dessutom har satsningarna på marknadsföring och registreringar medfört högre kostnader. Det är åtgärder som är helt nödvändiga för att öka försäljningen."

Charlotte Berg, Verkställande Direktör

Charlotte Berg, Verkställande Direktör

+46 8 799 67 50

Charlotte.berg@idl.se

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för

sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvarexisterande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara och delvis mindre smärtsamma invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare vård, både för patient, för behandlande läkare och samhället.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

 Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

Bolaget har även ett snabbtest för blåscancer, UBC® Rapid, som har visat en stark utveckling på marknaden de senaste åren. UBC® Rapid är ett så kallat POC-test, Point of care test. Förenklat kan det uttryckas att test och analys sker i samband med läkarbesöket.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella.  Testet utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer.

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012.

Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration