Reports

Publicerat: 2017-10-19 09:09:50

IDL Biotech AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2017 i sammandrag

Januari- September 2017 i sammandrag Faktureringen uppgick till 25 012 kkr (24 922 kkr) Nettoresultatet uppgick till 577 kkr (1 371 kkr) Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,05 Kr) Soliditeten är 45,4 % (41,9%) och skuldsättningsgraden är 120,4% (138,9%) Juli- September 2017 i sammandrag Faktureringen uppgick till 8 401 kkr (8 875 kkr) Nettoresultatet uppgick till 258 kkr (1 539 kkr) Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,06 kr)

Omsättning och resultat

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 8 401 kkr (8 875 kkr). Den något lägre omsättningen under kvartalet beror på en framflyttad leverans till en nyckeldistributör på grund av nationell högtid. UBC® Rapid fortsätter att expandera på den tyska marknaden, dock med en något lägre nivå under kvartalet än plan.

Omsättningen under årets första nio månader uppgick 25 012 kkr (24 922 kkr).
Volymerna av Bolagets största produkter TUBEX® TF och UBC® Rapid ligger i samma nivå som förgående år. Fokus för Bolaget har under året varit att få igång flera kliniska studier, vilket är ett effektivt verktyg för att öppna upp nya marknader.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet uppgick till 252 kkr (1 530 kkr). Ackumulerat resultat uppgick till 577 kkr (1 371 kkr). Valutakursdifferenser har påverkat resultatet med -536 kkr (357 kkr) och är den huvudsakliga avvikelsen mot föregående år.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna till 1 156 kkr (977 kkr). Under kvartalet har 500 kkr amorterats av lånet till huvudägare. Efter denna amortering återstår 4.000 kkr av låneskulden.

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 september 2017 till 4 746 kkr (4 070 kkr).

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under kvartalet uppgått till 154 kkr (358 kkr) och avser produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

Under andra kvartalet godkändes etikansökningar inlämnade vid Sundvall resp Akademiska sjukhuset, Uppsala avseende jämförelsestudier med UBC® Rapid och cytologi vid blåscancer. Studien i Uppsala påbörjades under tredje kvartalet.

Etikansökan avseende planerad kliniks prövning i Singapore har godkänts. Studiestart planeras ske under fjärde kvartalet. Syftet med även denna studie är att jämföra UBC® Rapid med cytologi.

Under kvartalet publicerades positiva resultat för UBC® Rapid i Österrike. Resultaten från denna studie sammanfaller väl med resultaten från tidigare rapporterade kliniska studier, med en mycket hög UBC® Rapid känslighet för framförallt höggradiga blåstumörer jämfört med både cytologi samt NMP22 BladderChek®test.

Bolaget har erhållit patent för vår lungcancermarkör MonoTotal® i Kina. Patentet är sedan tidigare godkänt i Sverige. Lungcancer är den mest förekommande cancerformen och den har en hög dödlighet. Tidig diagnos och prognos bidrar till att fler patienter kan leva längre. Uppföljningen av patienterna efter kirurgi är också viktig och här kommer IDL Biotechs tumörmarkör MonoTotal® in som ett viktigt komplement till övriga metoder för klinisk bedömning.

Under kvartalet har en förnyelserevision av vårt ISO certifierade kvalitetssystem gjorts.

Tina Yang, med lång erfarenhet inom QA/Reg från bland annat Astra Zeneca, anställdes som ny QA-chef under kvartalet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration