Reports

Publicerat: 2018-08-08 10:30:00

IDL Biotech AB: Delårsrapport kvartal 2 2018

Händelser under kvartalet Den 20:e juni hölls bolagsstämma för IDL. På bolagsstämman valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Per-Anders Abrahamsson samt Carsten Olsson. Hans Örström omvaldes på det efterföljande konstituerande styrelsemötet till styrelsens ordförande. I april anlitade bolaget en ny internationell försäljningschef, Martyn Eales, med avsikt att stärka bolagets affärsfokus och därmed ge bättre förutsättning för försäljningstillväxt. Under kvartalet blev produkten UBC® Rapid  registrerad i Iran och den första försäljningen skedde. Våra ELISA versioner av UBC®, TPS®  och MonoTotal® har under kvartalet registrerats i Marocko. En klinisk studie i Kenya avseende TUBEX® TF har startats och inkluderande av patienter har startats. Studiens fokus är att jämföra TUBEX® TF med konkurrerande produkter och blododling som är "golden standard" idag. Studier avseende produkten UBC® Rapid som startats i Enköping, Uppsala och Sundsvall samt Singapore fortlöper enligt plan.

Omsättning och resultat

Kvartal 2

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 7 013 kkr (9 628 kkr). Som tidigare rapporterats har förändringar i sjukvårdssystemet i Indonesien påverkat försäljningen av TUBEX® TF. Tillsammans med vår nya distributör av TUBEX® TF på den indonesiska marknaden, arbetar vi hårt med olika insatser för att parera ändringarna. Volymerna under kvartalet har blivit lägre än bolaget förväntat sig, främst beroende på tidsförskjutning av att få TUBEX® TF inkluderat i det statliga online-upphandlingssystem som nu beräknas bli klart under kvartal tre. Genom att bli inkluderade i det statliga upphandlingssystemet når bolaget på sikt ett betydligt större segment på den Indonesiska marknaden. Dock kommer tappade volymer under andra kvartalet bli svåra att kompensera för under resten av 2018.

I jämförelse med andra kvartalet föregående år kan också noteras att förgående år innehöll en engångsintäkt avseende övertagande av distributörsrättigheterna för TUBEX® TF.

Glädjande är att volymerna av UBC® Rapid i Tyskland fortsätter att öka och våra övriga tumörmarkörer visar även de på en volymökning.

Koncernens resultat under det andra kvartalet uppgick till -1 448 kkr (1 505 kkr). Resultatförsämringen är en konsekvens av den lägre försäljningen av TUBEX® TF. Ett antal aktiviteter har startats för att dels förbättra situationen i Indonesien, dels kraftigt öka försäljning på andra marknader.

Bolaget jobbar kontinuerligt med kostnadskontroll, och har trots lägre omkostnader än förgående år gjort viktiga insatser på förstärkningar av marknad, försäljning samt vetenskapliga rådgivare.

Perioden januari - juni

Omsättningen under det första halvåret uppgick till 12 482kkr (16 611 kkr). Avvikelsen är helt kopplat till lägre volymer av bakteriologiska produkten TUBEX® TF medan våra onkologiska produkter visar en ökning av volymer.

Koncernens resultat för det första halvåret är -3 093 kkr ( 324 kkr). Det lägre resultatet är främst relaterat till marginaltapp p.g.a. lägre omsättning av TUBEX® TF. Bolagets bruttomarginaler har marginellt förändrats, men för att öka marknadsandelen på nya marknader kommer bolaget fokusera på en aggressivare prisstrategi för TUBEX® TF som innebär något lägre marginaler. Under året har vi också förstärkt organisationen med fokus på försäljning som på sikt ska öka vår omsättning. Externt relaterade kostnader är på en lägre nivå än föregående år och kompenserar till viss del marginaltappet.

Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet

Regeringens beslut den 13 juni 2018, att sänka bolagsskatten från nuvarande 22% till 21,4% år 2019 och till 20,6% år 2021 har medfört att den uppskjutna skattefordran har omvärderats. Omvärdering har skett utifrån den skattesats som kommer att gälla vid den tidpunkt då de uppskjutna skatterna förväntas nyttjas. Effekten av omvärderingen har redovisats i resultaträkningen. Periodens resultat har påverkats negativt med 42 kkr.

Likviditet och finansiering

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret uppgick till 459 kkr (836 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2018 till 3 285 kkr (4 303 kkr). Under de närmaste kvartalen bedöms likvida medel att minska.

Investeringar

 Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 40 kkr (142 kkr) och avser i huvudsak produktionsutrustning.IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration