Reports

Publicerat: 2018-10-29 08:15:00

IDL Biotech AB: Delårsrapport kvartal 3 2018

Januari - Sep 2018 i sammandrag

  • Faktureringen uppgick till 19 400 kkr (25 012kkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 594 kkr ( 577 kkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (0,02)
  • Soliditeten är 30,9% (45,1%) och skuldsättningsgraden är 223,9% (121,6%)

Juli - September 2018 i sammandrag

  • Faktureringen uppgick till 6 918 kkr  (8 401 kkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till – 501 kkr (252 kkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr  (0,01 kr)

Omsättning och resultat

Kvartal 3

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 6 918 kkr (8 401 kkr). Som tidigare rapporterats har det skett stora förändringar i sjukvårdssystemet i Indonesien som bl a innebär att all offentlig sjukvård måste upphandlas genom den sk e-katalogen. TUBEX® TF, bolagets bakteriologiska snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, har historiskt enbart sålts på den privata marknaden som omfattar 30 % av den totala marknaden för tester av tyfoidfeber i Indonesien. Genom att nu bli inkluderade på den offentliga sektorn når IDL en 70 procent större marknad. Inkluderingen kommer ske med start 30 december 2018. Tillsammans med distributören av TUBEX® TF på den indonesiska marknaden, PT IDS Medical Systems Indonesia, genomför IDL en rad olika marknadsinsatser för bearbeta den utökade marknaden. De stora förändringarna i sjukvårdssystemet har medfört att bolaget gjort prissänkningar men ändå kunnat behålla en god marginal. Tappade volymer under de tre första kvartalen bli svåra att kompensera för under resten av 2018.

Bolagets tumörmarkörer visar en volymökning under kvartalet. Största ökningen är på bolagets snabbtest för blåscancer, UBC® Rapid, där lanseringen av den visuella versionen har ökat omsättningen i Tyskland, bolagets största marknad. Vidare har den offensiva prisstrategi som genomfördes i början på året på produkten TPS® ELISA i Kina varit lyckosam med en volymökning på cirka 20 %.

Koncernens resultat under det tredje kvartalet uppgick till – 501 kkr (252 kkr). Resultatförsämringen är en konsekvens av den lägre försäljningen av TUBEX® TF i Indonesien, och den medföljande lägre bruttomarginalen.

Bolaget jobbar kontinuerligt med kostnadskontroll, och har trots lägre omkostnader än förgående år fortsatt arbetet med att föra dialog med våra vetenskapliga rådgivare och professionen i syfte att starta fler kliniska studier, främst då avseende UBC® Rapid men även TUBEX® TF.

Perioden januari - september

Omsättningen under perioden uppgick till 19 400 kkr (25 012 kkr). Avvikelsen är helt kopplat till lägre volymer av bakteriologiska produkten TUBEX® TF medan våra onkologiska produkter visar en ökning av volymer. I jämförelse med föregående år kan också noteras att förgående år innehöll en engångsintäkt avseende övertagande av distributörsrättigheterna för TUBEX® TF i Indonesien.

Koncernens resultat för det första halvåret är -3 5934 kkr (577 kkr). Det lägre resultatet är främst relaterat till marginaltapp p.g.a. lägre omsättning av TUBEX® TF. Bolagets bruttomarginaler har marginellt förändrats, men för att öka marknadsandelen på nya marknader kommer bolaget fokusera på en aggressivare prisstrategi för TUBEX® TF som innebär något lägre marginaler. Under året har vi också förstärkt organisationen med fokus på försäljning som på sikt ska öka vår omsättning. Externt relaterade kostnader är på en lägre nivå än föregående år och kompenserar till viss del marginaltappet.

Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet

Regeringens beslut den 13 juni 2018, att sänka bolagsskatten från nuvarande 22% till 21,4% år 2019 och till 20,6% år 2021 har medfört att den uppskjutna skattefordran har omvärderats. Omvärdering har skett utifrån den skattesats som kommer att gälla vid den tidpunkt då de uppskjutna skatterna förväntas nyttjas. Effekten av omvärderingen har redovisats i resultaträkningen. Periodens resultat har påverkats negativt med 42 kkr.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första tre kvartal uppgick till

- 212 kkr (1 513 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 september 2018 till 2 518 kkr (4 746 kkr).

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 61 kkr (154 kkr) och avser i huvudsak produktions och IT utrustning.

Händelser under kvartalet

Den 25 september 2018 lämnade styrelsen i IDL Biotech AB ett förslag - villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma - att fatta beslut om en företrädesemission av högst 32 805 822 aktier. Vid full teckning ger emissionen bolaget ett tillskott på cirka 39,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 100 % genom cirka 80 % teckningsförbindelser och cirka 20 % garantiåtagande. Ett investerarkonsortium som leds av AB Grenspecialisten har vederlagsfritt övertagit teckningsrätter från nuvarande huvudägare Leif Pihlqvist med bolag (Labbex Förvaltnings AB samt Labex Holding APS). Efter emissionen kommer Leif Pihlqvist med bolag ha ett ägande om cirka 40 procent i bolaget. Allmänheten ges möjlighet att teckna i emissionen utan företräde.

Utöver företrädesemissionen föreslog styrelsen att genomföra en riktad emission till Labbex Förvaltnings AB. Betalning ska ske genom kvittning av fordran på 3,5 MSEK. Efter kvittningen är hela låneskulden avbetalad.

Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 27 september 2018. I kallelsen till den extra bolagsstämman, som hölls den 25 oktober 2018, föreslog bolagets styrelse att Leif Pihlqvist samt Labbex Förvaltnings AB samtliga A-aktier stämplas om till B-aktier. Styrelsen lämnade även förslag avseende ändring av bolagsordning samt ett förslag av valberedning där de två största aktieägarna får utse varsin representant.

Bolagsstämman den 25 oktober 2018 beslutade enligt styrelsens förslag enligt ovan.

Som rapporterades under ”omsättning och resultat” har bolagets snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, TUBEX® TF, inkluderats i det statliga upphandlingssystemet i Indonesien med start 30 december. Tillsammans med en offensiv prisstrategi är det bolagets förhoppning att omsättningen på den Indonesiska marknaden ska öka under 2019. Vidare finns det en stor incidens av tyfoidfeber i stora delar av Asia Pacific. Det är därför glädjande att bolaget kunnat anlita Nick Thliveris som bolagets Regional Manager Asia Pacific. Nick Thliveris har över 20 års erfarenhet inom försäljning av diagnostik inom infektionssjukdomar. Målet är att lansera TUBEX® TF på nya marknader i Asia Pacific. Nick Thliveris kommer vara stationerad i Sydney, Australien för att på ett effektivare sätt kunna stödja befintliga och nya distributörer. Tillsammans med Martyn Eales, Senior Vice President Global Sales, ska bolaget sprida kunskapen om TUBEX® TF och behovet av tillförlitlig diagnostik för att minska den ökade antibiotikaresistensen.

Under kvartalet har bolaget signerat ett distributionsavtal med TEMA RICERCA för distribution i Italien av IDL Biotechs största produkt inom onkologi, UBC® Rapid. TEMA RICERCA är verksamma inom området Life Science och är specialiserade inom Diagnostik.

Vidare har bolaget signerat ett distributionsavtal med Easemed Global Ltd för distribution på Sri Lanka för bolagets onkologiska och bakteriologiska produkter.

Slutligen har bolaget signerat ett distributionsavtal med BiochemMack Ukraine för distribution i Ukraina för bolagets onkologiska produkter.

Under kvartalet deltog bolaget på det Svenska Urologidagarna i Umeå, med fokus på att medvetandegöra bolagets snabbtest för blåscancer UBC® Rapid.

Studier avseende produkten UBC® Rapid som startats i Enköping, Uppsala och Sundsvall samt Singapore, samt studie i Kenya avseende TUBEX® TF fortlöper enligt plan.IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration