Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-14 20:27:38

Windon Energy Group AB: Kallelse till extra bolagstämma i Windon Energy Group AB

Aktieägarna i Windon Energy Group AB, org.nr 559341-3692, (”Bolaget”), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 29 december 2023 kl. 10 på adressen Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

 

Anmälan m.m.


Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 19 december 2023 vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmält sin avsikt att delta på senast den 21 december
2023.


Anmälan om deltagande kan göras antingen via e-post info@windon.se eller skriftligen till Bolaget. Vid
anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud ska fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares
försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 19 december 2023. Sådan registrering kan vara
tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i
enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering.
Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant
förvaltare senast 21 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.windonenergygroup.se samt sänds ut till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Förslag till dagordning


1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
7. Stämmans avslutande

 

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden
fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska
kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning
ska kunna ske med andra villkor.

 

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor
enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i
samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att
införskaffa kapital till bolaget.

 

Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras,
tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av
teckningsoptioner överstiger 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då
styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

 

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets
registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

 

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget på adressen Windon Energy
Group AB, Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm och på dess hemsida, www.windonenergygroup.se,
senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.


Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman och uppgifter om
ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclears
integritetspolicy som finns tillgängliga på dess webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
______________________
Stockholm i december 2023
Windon Energy Group AB

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Om Windon Energy Group AB

Windon är ett ledande svenskt solenergibolag med en lång historik inom hållbar energi sedan starten år 2007. Bolaget utvecklar, producerar och säljer, via återförsäljare, högeffektiva solcellspaneler, växelriktare, batterier och ett patenterat montagematerial. Till Windons hemsida 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB