Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-21 14:07:34

Amnode AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma har avhållits den 21 december 2023 i Amnode AB i Gnosjö. Stämman leddes av ordförande Lars Save och 8 aktieägare var representerade på stämman, representerande 67,3 % av samtliga aktier och röster i Bolaget. Förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Stämman beslutade att;

  • fastställa antalet styrelseledamöter till 5 stycken utan suppleanter.
  • fastställa styrelsearvodet, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2023, ska utgå till ledamöternas styrelsearbete proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.
  • välja Paul Rehn till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Intill slutet av nästa årsstämma består därmed Amnodes styrelse av de fem ledamöterna Lars Save (ordf), Sam Olofqvist, Mikael Fransson, Kenneth Österman och Paul Rehn

Gnosjö 21 december 2023

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida www.amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett helägt rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina två dotterbolag Stacke Mattssons AB och SGV Forging in Skultuna AB.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB