Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-07 09:26:53

Lovisagruvan AB: Pressmeddelande den 7 mars 2024 Rättelse: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen

den 4 april 2024, i Jernkontorets konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Förtäring serveras från kl 17.45 och stämman börjar 18.15.

Rättelse: Denna kallelse ersätter tidigare publicerad kallelse som angav stämma den 21 mars, nytt datum är alltså 4 april enligt ovan. Vi beklagar förvirringen det felaktiga meddelandet orsakat.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 25 mars 2024 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Anmälan kan ske per e-mail till nordenhok.g@gmail.com eller per telefon till Göran Nordenhök på 070 511 32 12 eller brev till Lovisagruvan AB c/o Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman. Formulär för fullmakt bifogas kallelsen som bilaga.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 25 mars 2024, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

ÅRSSSTÄMMA i Lovisagruvan 2024

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman, förslag, Stefan Sädbom
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.       
 5. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verksamhetsbeskrivning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda

         balansräkningen

  1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelse och styrelseordförande
 4. Val av revisor
 5. Val av valberedning
 6. Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra en eller flera företrädesemissioner
 7. Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra en eller flera emissioner
 8. Avslutande av stämman

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 8b:       Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Punkt 9:         Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter tills vidare skall vara fem.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 165 000 SEK till ordföranden och med 100 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11: Valberedningen föreslår: Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Oskar Stavrén, Stefan Sädbom och Johan Wiklund är beredda att fortsätta som ordinarie styrelseledamöter och valberedningen föreslår omval av samtliga samt att Stefan Sädbom skall vara ordförande och Göran Nordenhök vice ordförande.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att Benny Svensson, auktoriserad revisor i R3 Revisionsbyrå väljs som revisor. Camilla Beijron R3 Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, föreslås som revisorssuppleant.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att till valberedning välja: Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Stefan Sädbom och Peter Öster.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras skall vara inom ramen för nuvarande bolagsordning, vilket innebär att antalet aktier som skall kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till 3 303 500 stamaktier. Skälen till bemyndigande av företrädesemission är att bolaget har en finansiellt ansträngd situation efter att bolagets kund, Boleslaw avbröt samarbetet under 2023. Lovisagruvan utforskar alternativ för malmleveranser, men ännu har inget nytt leveransavtal slutits.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt i punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst hälften (50%) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.  Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 683 300 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om 20 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets flexibilitet när det gäller anskaffning av kapital. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det möjligt för bolaget att emittera stamaktier på ett mera tids och kostnadseffektivt sätt samt ger möjligheten att få in nya strategiskt viktiga ägare. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkt 15 enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor vid gruvan i Stråssa, Storå samt hos Göran Nordenhök, Lokevägen 21, 182 61 Djursholm (telefon 070-511 32 12) från och med tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att läggas ut på bolagets hemsida, www.lovisagruvan.se.

_________________________________________________________________________________

Stockholm i mars 2024

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB