Press release from Companies

Publicerat: 2024-03-27 15:36:03

Mindark PE Aktiebolag: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 27 mars 2024. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

 

Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

 

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Klas Moreau, Karl Linus Norén, Leif Åke Evander Andersson och Björn Dierks. Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Dierks.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält den auktoriserade revisorn Konstantin Belogorcev som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 2 x prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna och med 2.5 x prisbasbelopp till styrelseordförande. Beloppen för 2024 blir således 114 600kr för respektive styrelseledamot och 143 250kr för styrelseordförande.
Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Kontaktperson för Styrelsen

Björn Dierks

Styrelseordförande

E-post: bvd@telia.com

Tel: +46 31 607 260

MindArk PE AB (publ)
Org. nr. 556640-4769
Masthamnsgatan 5
413 27 Gothenburg
www.mindark.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mindark PE Aktiebolag