Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-05 08:30:23

Lovisagruvan AB: Pressmeddelande den 5 april 2024

Kommuniké från Årsstämman den 4 april 2024

Det beslutades i enlighet med förslagen i utsänd kallelse, att:

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2023.

• enligt styrelsens förslag inte ge någon utdelning utan balansera vinsten 1,5 MSEK i ny räkning.

• ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

• omvälja Stefan Sädbom till ordförande, Göran Nordenhök till vice ordförande, Ingemar Skaret, Oskar Stavrén och Johan Wiklund som ledamöter.

• till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisorn Camilla Beijron.

• arvodet till styrelsens ledamöter skall vara oförändrat 565 000 SEK sammanlagt och att arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

valberedningen skall bestå av Stefan Sädbom, Göran Nordenhök, Lars Olofsson och Peter Öster, sammankallande

enhälligt bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras skall vara inom ramen för nuvarande bolagsordning, vilket innebär att antalet aktier som skall kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till 3 303 500 stamaktier.

• enhälligt bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier.  Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 683 300 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om 20 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Stämman upplystes om att diskussioner förs med flera potentiella köpare av malmlagret.

Rättelse i Årsredovisningen på sid 7:

Pahtohavares resultatnivå vid normala kopparpriser indikeras vara på nivån 50 MSEK och inte 15 som det står på sid 7.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-05 08:30 CEST.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB