Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-14 20:41:48

Amnode AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722–7318 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2024 klockan 13.30. Stämman hålls hos dotterbolaget Stacke Mattssons AB på adressen Sjörydsvägen 12 i Gnosjö. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels               är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2024,

dels          anmält sig till Bolaget senast den 7 maj 2024 under adress Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller via epost styrelsens ordförande Lars.Save@Outlook.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). Aktieägare påminns om möjligheten att deltaga genom fullmakt. Fullmaktsformulär återfinns på hemsidan www.Amnode.se

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 7 maj 2024, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud med mera.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas med fördel till styrelsens ordförande, Lars.Save@Outlook.com eller per fysisk post till Amnode AB, Sjörydsvägen 12, 335 32 Gnosjö. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 5. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 9, 10 och 11Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Aktieägare representerande cirka 54 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Punkt 9         Val av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

Punkt 10       Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt styrelsearvode om 680 000 kr. Med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.  Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning för resekostnader och andra utlägg i samband med styrelsearbete.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 11       Att årsstämman väljer följande styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

 • Göran Fredriksson, ordförande och ledamot (nyval).
 • Kenneth Österman, ledamot (omval).
 • Mikael Fransson, ledamot (omval).
 • Paul Rehn, ledamot (omval).
 • Henrik Johansson, ledamot (nyval).

                       Beskrivning av ledamöterna föreslagna för nyval följer nedan.

                  Göran Fredriksson, född 1953

                  Göran är en erfaren företagsledare och har gedigen erfarenhet inom många olika branscher. Han har innehaft positioner som såväl                            styrelseordförande för Vårdföretagarna och ledamot för Svenskt Näringsliv.

                   Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska högskola.

                   Pågående uppdrag: Göran Fredriksson är styrelseledamot för Aprendere Skolor AB (publ).

                   Tidigare uppdrag: Göran Fredriksson har varit styrelseledamot i Vårdföretagarna, Frösunda Omsorg samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

                   Oberoende: Göran Fredriksson är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

                   Innehav: Göran Fredriksson äger inga aktier i Bolaget.

Henrik Johansson, född 1966

Henrik har lång erfarenhet som företagsledare inom fordonsindustri och har innehavt flertalet VD-uppdrag, senast för Öhlins Racing samt för bolag inom stötdämparteknologi för fordonsindustrin.

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings universitet.

             Nuvarande uppdrag: Henrik Johansson innehar ledningsuppdrag för Tenneco Sverige, global fordonskomponentleverantör. Henrik är även        styrelseledamot i Kolchosen AB och Platium invest AB.

            Tidigare uppdrag: Henrik Johansson har tidigare varit styrelseordförande för och verkställande direktör i Öhlins Racing Aktiebolag och Öhlins Intressenter AB samt styrelseledamot i Aktiebolaget InvestCap i Stockholm.

                   Oberoende: Henrik Johansson är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

                    Innehav: Henrik Johansson äger inga aktier i Bolaget.

Aktieägarna föreslår vidare omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson och revisorssuppleanten Mattias Segerros som Bolagets revisor och suppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Sjörydsvägen 12, 335 32 Gnosjö och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Gnosjö i april 2024

Amnode AB

Styrelsen

För mer information eller frågor kontakta styrelsens ordförande

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB