Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-14 08:50:00

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience AB Delårsrapport Q1 2024

Abera Bioscience AB (publ) publicerar delårsrapport för Q1 2024.

Sammanfattning av delårsrapporten

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 270 (1) kSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -359 (-4 375) kSEK.
  • Resultat per aktie: -0,02 (-0,34) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 79 (75) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – MARS 2023

  • Den 7 februari meddelade bolaget att de genomför en riktad nyemission om 4 MSEK och inleder utveckling av nasalt vaccin mot influensa.
  • Den 11 mars meddelade bolaget att de etablerar nytt labb i Sverige och breddar sin kapacitet för att utveckla nya vacciner. Den 9 april meddelade bolaget att de anställt en labbchef till det nya labbet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 11 april meddelade bolaget att de erhållit förhandsbesked om godkännande av patentet ”Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles” av Europeiska patentverket (EPO).

VD HAR ORDET

Vi har gjort en rivstart under 2024 och taget ett stort steg som bolag genom att etablera ett oberoende labb, startat upp ett nytt vaccinprojekt och samtidigt fortsatt med utvecklingen inom pandemiberedskap och vaccin mot pneumokocker.

Fram till idag har vi haft vårt labb inhyst i Vrije Universiteits lokaler i Amsterdam. Det har tidigare haft många fördelar genom tillgång till ett välutrustat molekylärbiologilabb, nära samarbete med världsledande basforskning och små investerings-kostnader för bolaget. I takt med vårt ökade fokus på vaccinutveckling i sent prekliniskt skede, produktions-utveckling och förberedelse för klinisk utveckling har våra behov av utrustning, kapacitet och kompetens förändrats.

Genom finansieringen från UK Vaccin Network uppkom ett gyllene tillfälle att ta steget till att etablera ett eget labb. Det är normalt sett en stor investering men vi har lyckats hitta smarta lösningar som hållit nere kostnaderna.

Ett nytt labb som är väl anpassat efter dagens behov kommer möjliggöra nya vaccinprojekt, snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling samt ökad intern kompetens. Inom pandemiberedskap är det viktigt att snabbt kunna designa, utveckla och analysera ett nytt vaccin vilket vi nu har både teknologi och kapacitet att svara upp mot. Det gynnar självklart alla våra utvecklingsprojekt som bygger på vår OMV-plattform.

Det nya labbet etableras i Uppsala och vi samlar all personal på ett ställe. Flera av våra medarbetare från Amsterdam väljer att flytta till Sverige och fortsätta bidra till Aberas spännande resa. Vi har också lyckats attrahera en mycket erfaren och kompetent labbchef, Ann-Christine Magnusson, som började hos oss den 1 maj. Jag är stolt över det engagemang och stora kompetens bolagets team besitter och som gör det möjligt att, med små medel, skapa mycket värde för bolagets aktieägare.

Abera har en vaccinplattform som är väl lämpad för olika vacciner och i synnerhet vacciner som kan ges via slemhinnorna och skydda mot respiratoriska sjukdomar. Bakterier och virus som orsakar respiratoriska sjukdomar tar sig oftast in i kroppen via slemhinnorna i t.ex. näsan och lungorna. Genom ett vaccin som ges direkt till slemhinnorna, t.ex. via en nässpray, skapas ett tvådelat skydd – både i slemhinnan direkt där virus/bakterie försöker ta sig in i kroppen samt inne i kroppens blodomlopp. Abera har flera vaccinkandidater som visar på ett starkt, tvådelat skydd mot olika sjukdomar. I februari meddelade vi att vi startar utveckling inom vaccin mot influensa. Säsongsinfluensa orsakar stort antal dödsfall och sjukhusinläggningar per år och försäljningen av influensavaccin överstiger sju miljarder USD per år. Det finns också en signifikant risk att nästa pandemi beror på ett muterat influensavirus. Det är därför naturligt steg för oss att utveckla en vaccinkandidat mot influensa baserat på vår OMV-plattform.

Ett OMV-baserat influensavaccin har många fördelar;
- Det går snabbt att designa och utveckla vilket gör det möjligt för WHO att ta beslut om vilka stammar som ska ingå i vaccinet vid ett senare tillfälle och därmed få bättre träffsäkerhet och effektivare vaccin.

- Det produceras inte i ägg vilket gör OMV-vacciner billigare att producera samt ha en bättre säkerhetsprofil.
- Det kan ges via slemhinnorna, t.ex. som nässpray och skapa ett skydd mot både sjukdom och smittspridning. - Ett nässprayvaccin är också enklare att administrera och kan få fler att vaccinera sig.

Under årets första kvartal gjorde vi en mindre nyemission om fyra miljoner sek för att stärka kassaflödet. Nyemissionen riktade sig till ett fåtal professionella investerare och skedde till en kurs med mycket liten rabatt mot den handelsviktade kursen. Vi vill tacka nya och befintliga ägare för det fortsatta förtroendet för Abera.

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.aberabio.com

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB