Reports

Publicerat: 2024-05-14 10:00:00

Amnode AB: Delårsrapport - Januari – mars 2024

Perioden – januari-mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,4 MSEK (21,6)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (0,0)
  • Resultat efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,5)
  • Resultat per aktie blev 0,05 SEK (-0,15)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Händelser efter kvartalets utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Vår aktie

  • Volymvägd genomsnittlig avslutskurs för perioden 2024, var per aktie 2,63 SEK (131 avslut).

VD har ordet

Amnode fortsätter att navigera i en omvärld med många och hastiga förändringar till viss del beroende på händelseutveckling i Ukraina men också ett generellt osäkert konjunkturläge i Europa.

Den råvarubrist som rådde under åren 2021/ 2022 har hanterats genom samarbeten av nya leverantörer i och utanför Europa under året. Materielleveranserna fungerar i dag bra. Vi fortsätter arbeta med befintliga och nya leverantörer för att säkerställa bästa möjliga flöden inom samtliga materialkategorier. I dag har vi säkrat upp framtida leveranser med två till tre leverantörer av varje materialtyp. Våra leverantörer finns både i och utanför Europa.

Orderläget är gott och vår bedömning är att vi är rätt positionerade i marknaden. Vi ser en avmattning för traditionella sektorer, så som Automotive. För våra nya marknader är tillväxten god, tex Elkraftindustri. Elkraftindustrin, tror vi, kommer att utvecklas vidare de närmaste åren pga. den elektrifiering och nätutbyggnad som behövs för att möta framtidensbehov.  Hösten och framför allt Q1 2024 har präglats av ett omfattande arbete för att anpassa produktionskapaciteten till den nya produktmixen, vilket har påverkat lönsamheten under de senaste kvartalen, men under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024 började vi skörda frukten av detta arbete. Arbetet med att ställa om produktionsapparaten har varit viktigt för att kunna följa europeiska elkraftindustrins expansion. Mycket resurser har också lagt på att öka tillgängligheten i våra automatlinor.

Nettoomsättningen för Q1 2024 minskade med 5,8 procent jämfört med samma period föregående år. Detta beror på, i huvudsak, att flera av våra kunder valde att tillhandahålla råmaterial vilket i sin tur har minskat nettoomsättningen. Förädlingsvärdet har under första kvartalet ökat med 20,5 procent för gruppen. 

Nyckeltalen påverkas till stor del av materialandelen. En del av våra produkter har en hög materialandel. Kunden kan välja att förse oss med råmaterial, eller inte. Detta påverkar i första hand bolagets nettoomsättning och därtill hörande nyckeltal. Rörelseresultatet för Q1 har förbättrats till +0,7 (0,0) MSEK, jämfört med föregående år.

Vi har ett stabilt orderläge i båda fabriksenheterna. Vår utmaning är att anpassa produktionen för att möta våra nya kunder inom kraftsegmentet i deras expansion samt möta behovet inom Automotive och närliggande sektorer. Rekrytering och utbildning pågår för att kunna fylla kompletta 2-skift samt för vissa produktionslinor 3-skift. Vidare kommer verksamheterna i Gnosjö och Skultuna behöva göra investeringar i maskinpark för att möta den ökande efterfrågan.

Koncernen har, pga. ovanstående, en fortsatt ansträngd men adekvat likviditetssituation utifrån ett ”going concern perspektiv”. Ledningen fortsätter att följa detta noggrant och arbetar aktivt med kassaflödeshantering samt finansiering för att bolaget ska kunna tillvarata sin marknadspotential samt dess intressenters intressen.

Vårt arbete med att minska vårt klimat avtryck går vidare. Förra året ersatte vi vår oljepanna med fjärrvärme, minskat interna transporter mellan våra fabriker samt börjat ersätta äldre gasoldrivna ugnar med nya elugnar. Samtliga dessa åtgärder har och kommer minska vårt koldioxidavtryck. Vidare undersöker bolaget möjligheten att förse fabriken i Gnosjö med egenproducerad solel samt att omhändertag restvärme vid vår fabrik i Skultuna.

De ständiga förbättringar i verksamheterna och hur bolagen utvecklats, om än långsammare än önskat, i rätt riktning gör att vi ser en stabil koncern med acceptabel lönsamhet inom räckhåll.

Sam Olofqvist

VD och koncernchef


Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-14 10:00 CET.

För mer information eller frågor kontakta styrelsens ordförande

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB