Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-14 18:09:41

Amnode AB: Amnode Årsstämmokommuniké 2024

Årsstämma 2024 har avhållits den 14 maj 2024 i Amnode AB på plats i Gnosjö. Stämman leddes av ordförande Lars Save och 7 aktieägare var representerade på stämman, representerande 56,3 % av samtliga aktier och röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2023, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

  • fastställa 2023 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2023.
  • ingen utdelning skall lämnas och att förlusten överförs i ny räkning.
  • till styrelse intill slutet av nästa årsstämma valdes fem ledamöter. Omval av ledamöterna Kenneth Österman, Paul Rehn och Mikael Fransson. Nyval av Henrik Johansson och Göran Fredriksson att utgöra bolagets fem ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman valde också Göran Fredriksson som ordförande för styrelsen.
  • anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till styrelsens ledamöter, totalt 680

tkr att utgå så som lön.

  • ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 3 391 068 aktier i Amnode AB

Gnosjö 14 maj 2024

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida www.Amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB