Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-15 08:00:00

Mindark PE Aktiebolag: MindArk Delårsrapport Q1 2024

 MindArk PE AB (publ) (”MindArk”, ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets delårsrapport för Q1 2024 nu offentliggjorts.

Kommentar från tillförordnad VD Leif Evander Andersson:

”Nettoomsättningen och rörelseresultatet för det gångna kvartalet mäter sig inte med samma period föregående år. Detta är dock framför allt hänförligt till att Q1 2023 var exceptionellt starkt i samband med att MindArk lanserade sitt 20-årsjubileumsevent TWEN under perioden.

Under inledningen av 2024 har MindArk drivit den fortsatta implementeringen av AI inom organisationen. Vi ser att denna satsning lönar sig genom effektivare processer, snabbare utveckling, förbättrade spelupplevelser och mer AI anpassad datahantering som kommer leda till smartare strategiska beslut.” 

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 mars 2024 (”Q1”)

1 januari – 31 mars 2024

Avser koncern.  Jämförelsesiffror i parentes avser samma period föregående år.

  • Omsättningen uppgick till 20,7 MSEK (26,5 MSEK) 
  • Aktiverat arbete uppgick till 5 MSEK (7,7 MSEK) 
  • Rörelseresultat uppgick till 1,1 MSEK (4,2 MSEK) 
  • Resultat före skatt uppgick till 88 TSEK (4,5 MSEK) 
  • Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 38,3 MSEK 
  • Inga räntebärande skulder 
  • Avsättning för oförbrukade användarmedel 35,6 MSEK 
  • Periodens resultat per aktie i moderbolaget uppgick till -0,07 SEK (0,11 SEK)

Väsentliga händelser under rapportperioden

Henrik Nel Jerkrot avgår i mars 2024 som VD efter sex år på posten. Leif Evander Andersson, som är ledamot i styrelsen sedan maj 2023, tillträder som tillförordnad VD.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

MindArk har i april 2024 sagt upp avtalet med Pareto Securities AB avseende likviditetsgaranti för MindArks aktie. MindArks styrelse bedömer att tjänsten inte längre är nödvändig.

Finansiella rapporter

Bolagets finansiella rapporter inklusive förestående rapport finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.mindark.com. Den finns i en svensk och en engelsk version.

Revisor

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender
 

Delårsrapport kvartal 2, 2024 2024-08-28

Delårsrapport kvartal 3, 2024 2024-10-25


Denna information är sådan som Mindark PE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-15 08:00 CET.

Kontaktperson

Gunilla Krogh
CFO, MindArk PE AB (publ)
gunkro@mindark.com
Tel: +46 31 607 260
MindArk PE AB (publ) 
Org. nr. 556640-4769
Masthamnsgatan 5
413 29 Gothenburg

www.mindark.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mindark PE Aktiebolag