Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-16 08:30:00

Monivent AB: Monivent AB - Delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet har fokuserats på strategisk och organisatorisk omställning för att minska bolagets kostnader och förbereda bolaget för att kunna nå positivt kassaflöde. Prioriterade aktiviteter är ökad försäljning på utvalda marknader i Europa där lanseringen av Neo100 har fått tydligt fotfäste och samtidigt fortsätta förberedelserna för regulatoriskt godkännande samt avtal för lansering och distribution på den amerikanska marknaden.

Första kvartalet, januari-mars 2024
• Nettoomsättning uppgick till 460 (400) KSEK
• Rörelsens kostnader uppgick till 3 527 (4 778) KSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 059 (-4 355) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
• Maria Lindqvist blir ny VD då Karin Dahllöf går i pension
• Företrädesemission tillför bolaget 9,4 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av brygglån
• Ledande medicinskt center i Nederländerna köper in Neo100
• Neo100 associeras med överlägsen prestation i en studie på docka från King’s College London
• Irländsk studie visar att Neo Training förbättrar utbildningen av neonatal återupplivning
• Riktad nyemission om cirka 1,56 MSEK genomförd till ny storägare

Väsentliga händelser efter kvartalet
• Monivent har fått beviljat lån om totalt 3 MSEK från Almi Företagspartner och Nordea

VD har ordet

FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING OCH EXPANSION TILL YTTERLIGARE MARKNADER

Organisatoriska förändringar under årets början
Året har inletts med stora förändringar i Monivent. Bolagets tidigare VD Karin Dahllöf gick i pension den sista februari varpå jag återgick till VD-rollen. Karin har gjort en enastående insats för Monivent och lett bolaget in på den medicintekniska marknaden under tiden Monivent gått från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag. Vi är otroligt tacksamma för hennes arbete som Monivents VD och jag ser nu fram emot att fortsätta denna resa för att ta bolaget till nästa nivå.

Monivents organisation har reducerats ytterligare under de senaste kvartalen. Detta tillsammans med en översyn av samtliga kostnader i bolaget, som en del i det kostnadsbesparingsprogram som inleddes under hösten, möjliggör att vi kan minska bolagets kostnadsvolym och samtidigt ha ett bibehållet fokus på att kunna supportera distributörer, leverera produkter och fortsätta satsningen på den amerikanska marknaden. När alla pågående organisationsförändringar samt regulatoriska investeringar är genomförda förväntas bolaget efter sommaren landa i en signifikant lägre kostnadsmassa vilket också möjliggör en betydligt lägre break-even nivå.

Ny vetenskaplig evidens bekräftar produkternas nytta
Under kvartalet har ytterligare studier publicerats som visar på nyttan med Monivents produkter. En studie genomförd på en neonatal dockmodell vid King's College London visade att maskläckaget var lägre och andelen för höga volymer mindre vid användning av Neo100. Dessutom har en forskargrupp vid National Maternity Hospital i Dublin i en studie på 13 sjukhus och 412 användare, visat tydlig positiv effekt av ett standardiserat träningsprogram med Neo Training (på docka). Detta i form av betydande minskning av maskläckage och en förbättring av alla andra ventilationsparametrar. Denna typ av studier är av största vikt för Monivents förmåga att bearbeta och bryta igenom i marknaden och därför fortsätter vi jobba tillsammans med flera framstående kliniska center som är intresserade av att driva denna forskning framåt.

Stärkt kassa genom nyemissioner och lån
Under Q1 genomfördes en företrädesemission samt en riktad emission till Rosall AB, och dessa tillsammans innebar ett viktigt kapitaltillskott för Monivent. Vi är tacksamma för det fortsatta stöd och förtroende som våra aktieägare visade i företrädesemission. Vi är också mycket glada att kunna välkomna Rosall AB, med Philip Isell Lind af Hageby som 
huvudägare, till Monivents ägarkrets. Rosall har en tydlig agenda för att ta Monivent till nästa nivå och kommer att ta en aktiv roll som en av bolagets största ägare. Inom Rosall finns en bevisad erfarenhet av ett skapa framgångsrika bolag i förändrings- och expansionsfas, vilket redan visat sig kommer vara av stor betydelse för Monivents framgång.

Dessutom har kassan stärkts ytterligare genom utbetalat lån på 1 MSEK från Nordea samt beviljat lån på 2 MSEK från Almi Företagspartner varav 1 MSEK kommer betalas ut omgående och ytterligare 1 MSEK betalas ut vid uppfyllelse av vissa villkor.

Försäljning och geografisk expansion
Med sjukvården som slutkund finns det en tydlig säsongsvariation i försäljningen där Q1 är ett tydligt svagare kvartal än övriga. Vi har under kvartalet uppnått en mindre ökning av försäljningen jämfört med samma period föregående år. Detta stärker vår tro på att vi har förutsättningar för att fortsätta öka försäljningen under resterande del av året.

Ett viktigt fokusområde för bolaget är att ta vara på det växande intresset för Neo100 och den försäljningspotential som vi sett på den europeiska marknaden. Tillsammans med våra distributörer genomförs nu marknadsföringsåtgärder där vi bland annat arbetar med att sprida erfarenheterna från våra befintliga kunder och på så vis marknadsföra produkten och nå en bredare kundbas. Tack vare den lageruppbyggnad som gjorts internt på Monivent under 2023 kan vi dessutom säkerställa omgående leverans på samtliga ordrar. Vi kommer också rikta extra fokus på ett mindre antal väl utvalda marknader i Europa där vi ser en extra stor potential, för att bidra till ett bredare genomslag av Neo100 i dessa länder.

Ett intensivt arbete pågår för att erhålla regulatoriska godkännanden som kan öppna upp för ytterligare marknader, i första hand Australien och USA. Planering pågår för att kunna initiera den användarstudie som krävs av FDA (U.S. Food and Drug Administration) för att därefter kunna skicka in ansökan om marknadsgodkännande i USA. Dessutom arbetar vi aktivt med att alliera oss med en eller flera större partners för att möjliggöra en snabbare global expansion men också produktintegrering med annan utrustning inom neonatalvården. USA är en mycket viktig del i denna expansion, och där har vi långtgående diskussioner med olika parter för att hitta bästa upplägget för att etablera Monivents produkter på den amerikanska marknaden. 

DELÅRSRAPPORT Q1 2024 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN


Informationen är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-16 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: maria@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Monivent AB