Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-16 12:00:00

Windon Energy Group AB: Kommuniké från Windon Energy Group AB (publ) årsstämma

Windon Energy Group AB (publ) har idag den 16 maj 2024 hållit årsstämma.
Aktieägarna fattade följande beslut:

Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2023.

Att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2023.

Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Styrelseledamöterna Michaela Berglund, Johan
Kjell, Vahid Toosi, Christoffer De Geer och Henrik Karstensen omvaldes.

Att till revisor omvälja Andreas Folke.

Att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande (114 600 kronor)
och ett prisbasbelopp för styrelseledamot (57 300 kronor), dock att inget arvode utgår för
anställd.

Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Att godkänna styrelsens förslag om emissionsbemyndigande.
 

Noterades att samtliga beslut var enhälliga. För detaljer avseende ovanstående beslut på stämman
hänvisas till kallelsen och övrig information som finns tillgänglig på Bolagets hemsida,
www.windonenergygroup.se

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB