Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-16 16:07:32

Arcede Pharma AB: Arcede Pharma: Kvartalsrapport Q1 2024

KVARTAL 1 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 586 (-2 078) KSEK.
  • Resultatet per aktie[1] uppgick till -0,01 (-0,36) SEK.
  • Soliditeten[2] uppgick per 2024-01-31 till 93 (94) %.

[1] Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 156 096 425 (5 846 322) aktier (genomsnittligt antal aktier).

[2] Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1

  • I början av januari meddelades att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024.
  • Den 22 januari 2024 publicerades utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1. Totalt nyttjades 50 887 948 teckningsoptioner, motsvarande cirka 45,35 procent av utestående teckningsoptioner. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 tillförs bolaget cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader.
  • I mars meddelade bolaget att de studier som genomförts i samarbete med Lunds universitet och Karolinska Institutet accepterats för publicering i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Research

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I maj meddelades att studier som genomförts i samarbete med Università di Roma bekräftar tidigare positiva studieresultat kring RCD405 och KOL.

VD HAR ORDET

Under årets första kvartal har bolagets huvudsakliga fokusområden varit dels det fortsatta förberedelsearbetet inför nästa steg i bolagets kliniska utveckling för RCD405, dels att hitta såväl en kortsiktig som en långsiktig finansieringslösning för bolaget, och, parallellt med detta, hitta en permanent lösning på VD-frågan.

I januari genomfördes fas två av kapitalanskaffningen som initierades under förra hösten genom teckningen i TO1. Emissionen inbringade ca 4,6 Mkr före emissionskostnader och innebar en god plattform för att fortsätta det långsiktiga finansieringsarbetet.

Det operativa arbetet har främst varit inriktat på att slutföra och publicera den vetenskapliga artikel vi tillsammans med Lunds universitet och Karolinska Institutet fått accepterad för publicering i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Research. In-vivostudierna, som gjordes för att undersöka de luftvägsrelaxerande och anti-inflammatoriska effekterna i olika modeller, visade att RCD405 signifikant hämmade flera proinflammatoriska substanser, så kallade cytokiner och kemokiner, samt minskade rekryteringen av immunceller till lungorna vid inducerad luftvägsinflammation. Resultatet var således ytterligare en indikation på att RCD405 har potential att bli en ny, innovativ behandling av KOL. Tillsammans med bland annat de positiva resultaten från de toxikologiska studierna och samarbetet kring formulering med Iconovo och Swelife i vintras är huvuddelen av förberedelserna inför de kommande kliniska studierna nu genomförda.

Att inleda och genomföra dessa kliniska studier kräver dock ytterligare kapital, varför kvartalets huvudsakliga fokus legat på att identifiera och utvärdera olika finansieringslösningar. I skrivande stund har ingen sådan slutlig lösning kunnat presenteras, men styrelsen och undertecknad arbetar enträget vidare i frågan för att möjliggöra en fortsatt utveckling av RCD405 i bolagets regi.

Arbetet med en permanent lösning på VD-frågan, vilken är anknuten till finansieringsfrågan, fortgår och även här är vi hoppfulla om att kunna hitta en lösning.

Sist, men inte minst, vill jag tacka för det stöd som ni visat både genom kapitaltillskottet i januari och det visade tålamodet med vårt arbete. Det är med tillförsikt och optimism som både jag och styrelsen ser framtiden an.

Lund, 16 maj 2024

Erik Magnusson, tf VD


Informationen är sådan som Arcede Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-16 16:07 CET.

För mer information:
Erik Magnusson, tf VD
Arcede Pharma AB 
erik.magnusson@arcedepharma.com
+46 708 565 245

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den .

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB