Publicerat: 2020-05-22 08:15:52

Quiapeg Pharmaceuticals: Väntad företrädesemission - Redeye

Redeye bedömer att QuiaPEGs företrädesemission var väntad. En stärkt kassa ger möjlighet att ta viktiga steg främst i utvecklingen av diabetesprojektet. Med hänsyn till emissionsvillkor justerar vi preliminärt ned base case till 3,9 SEK (4,6).

QuaiPEG offentliggör en företrädesemission på 37,6 MSEK före kostnader med det främsta syftet att avancera diabetesprojektet QPG-1029. Sex befintliga aktier ger rätt att teckna en unit bestående av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per unit är sju kronor, vilket motsvarar en emissionskurs om 1,75 SEK per aktie.

Givet att emissionen fulltecknas och även teckningsoptionerna utnyttjas (teckningsperiod jan/feb 2021; lösenpris 70% av volymvägd genomsnittskurs tio dagar före teckningsperiod) bedömer vi att kassan vid fulltecknad emission räcker ungefär ett år. Möjliga försäljningar av teknologilicenser kan förlänga den finansiella uthålligheten ytterligare.

QuiaPEG har erhållit garantiförbindelser motsvarande 75 procent av emissionsvolymen. Därtill har befintliga aktieägare, däribland Vd och forskningschef, lämnat teckningsförbindelser på cirka 2,7 MSEK.

Stärkta finanser ger möjlighet att fortsätta utveckla diabetesprojektet och därmed bygga värden i portföljen. Häromdagen meddelade QuiaPEG att bolaget träffat en överenskommelse med kinesiska SNBio om leverans av den aktiva substansen liraglutid. Som vi beskrev i vår initialanalys fanns ett tydligt finansieringsbehov och en företrädesemission framstod som det mest sannolika alternativet. Emissionen är större än vad vi hade antagit då ett brygglån på cirka 10 MSEK har tagits upp nyligen vilket emissionen delvis ska användas för att återbetala. Emissionskursen var också något lägre än vad vi hade utgått från i analysen.

Med hänsyn till nu offentliggjorda emissionsvillkor bedömer vi preliminärt att vårt base case justeras ned cirka 15 procent till 3,9 SEK. Vi ser ytterligare potential till vår värdering vid framsteg i projektutvecklingen, exempelvis när prekliniska toxikologistudier för QPG-1029 kan inledas.


Länk till analysen

Läs mer om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB