Publicerat: 2021-04-29 07:08:06

IDL Biotech: Tidiga tecken på återhämtning - Analysguiden

Fortsatta utmaningar på grund av globala restriktioner

IDL fortsätter att lida av den globala pandemin som påverkar bolagets försäljning. Försäljningen föll under 2021Q1 till SEK 4,7m jämfört med 2020Q1 SEK 8,2m. Dock berodde den höga kvartalsvolymen 2020 år på slutleverans av TUBEX® TF till den gamla distributören i Indonesien, samt första leverans till den nya distributören. Resultatet minskade till SEK-3,7m jämfört med SEK-1,7m för 20Q1.

Tecken finns dock på att det kommer att lätta framöver tack vare den vaccination som pågår även om det kommer vara fortsatt tufft i de afrikanska länderna då dessa inte har tillgång till vaccin i samma utsträckning som i-länderna.

Onkologi – marknaden tillbaka till normal nivå

Bolagets UBC® Rapid test för blåscancer har åter god tillväxt, framför allt drivet av efterfrågan från Tyskland. Omsättningen var något påverkad av att distributören under föregående kvartal sålt ut lager på grund av Covid-19-osäkerhet men framför allt är den underliggande efterfrågan från kunden stark. Bedömningen är att man framöver kommer uppnå stabil och ökande efterfrågan.

Bakteriologi – fortsatta utmaningar men tecken på vändning finns

Försäljningen av TUBEX® TF fortsätter vara utmanande på grund av restriktioner av Covid-19. Bolagets största marknad i Indonesien har dessutom varit hårt drabbad av naturkatastrofer under både 2020 och början av 2021 vilket belastat sjukvården hårt. Under senare delen av 2021Q1 ser bolaget att leveranserna ökat och bedömningen är att volymerna kommer vara högre än under 2020. Även andra marknader har haft låg försäljning men under Q1 har bolaget fått order både från Kenya och Uganda (leverans under Q2). Hittills gäller det mindre volymer men potentialen är god och förhoppningarna är goda på att den afrikanska marknaden skall bidra till bolagets försäljning framöver på ett tillfredsställande sätt. IDL har ett flertal distributionsavtal på plats och fortsatt försäljning borde kunna ske under första halvåret.

Värdering

Bolagets värdering har under 2020 sjunkit kraftigt då aktiekursen har fallit från ca 4,5 i början av 2020 till dagens kurs om 1,6 kr per aktie. Efterfrågan på bolagets produkter är densamma förutom att man drabbats av tillfälliga försäljningsnedgångar och några förseningar i bolaget utvecklingsprojekt på grund av Covid-19. Vi utgår från att situationen gradvis kommer att förbättras under året och att bolagets tillväxt återkommer. Vi skulle då hamna i ett läge där hävstången på bolagets lönsamhet blir riktigt attraktiv givet bolagets värdering idag.

Vår prognos med 25% tillväxt kommande år visar på lönsamhet under 2024 utan externt kapitaltillskott. Bolaget har idag SEK 12,9m i kassan och vi beräknar att bolaget kommer förbruka ca SEK 10m innan kassaflödet blir positivt. Det är dock helt avhängigt att omsättningen kommer i gång under året och kostnaderna är under kontroll.

Vi sätter ett motiverat värde på 2 kr per aktie i avvaktan på att bolaget bekräftar att tillväxten återkommer. En god respons på TUBEX® TF - lanseringen i Afrika samt utlicensieringen av cancermarkörer till Beckman Coulter gör att vi inte utesluter en uppsida på våra prognoser. Det är dock för tidigt att räkna in detta. En snabbare tillväxt och ökade marginaler ger bra hävstång på värderingen.


Länk till analysen

Läs mer om IDL Biotech AB