Publicerat: 2023-06-20 13:42:39

Katalysen Ventures: Rapportkommentar Q1’23 - Kalqyl

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisade minskad nettoomsättning och EBIT i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till cirka 0,0 MSEK (0,6). Vidare uppgick EBIT till cirka -6,4 MSEK (-3,2). Periodens kassaflöde landade på cirka 4,4 MSEK (3,8), vilket innebar att kassan uppgick till cirka 6,1 MSEK vid utgången av kvartalet.


Portföljvärdet minskade

Katalysens rapport för det första kvartalet präglades av fortsatta utmaningar för flera av portföljbolagen. Fem innehav skrevs ned, vilket resulterade i att portföljvärdet minskade med cirka 4,5 procent jämfört med föregående kvartal. Justerat för kapitalinvesteringar minskade portföljvärdet med cirka 6,5 procent. Efter utgången av kvartalet meddelade Katalysen att två av portföljbolagen försattes i konkurs, vilket reducerade portföljvärdet ytterligare.


Framsteg mot att bli kassaflödespositivt

I slutet av kvartalet slutfördes arbetet med att reducera driftkostnader. Vidare förbättrades utsikterna för att genomföra en eller flera avyttringar ur portföljen under 2023. Katalysen meddelade bland annat efter utgången av kvartalet att portföljbolaget Manico förbereder en eventuell börsnotering under 2023. Utöver detta fortlöpte det nordiska fondprojektet med C-Quadrat Investment enligt plan. Målsättningen är att fonden ska genomföra en första investering om 30 MEUR i Q4’23.


Extern kapitalisering kan behöva ske

Det fria kassaflödet uppgick till cirka -7,5 MSEK och vid utgången av kvartalet hade bolaget en kassa om cirka 6,1 MSEK. Vi utgår från att kostnadsoptimeringarna kommer ge full effekt i nästa kvartal, vilket bör reducera burn rate från nuvarande nivå. Det råder dock fortsatt en osäkerhet när i tid potentiella avyttringar ur portföljen kan ske. Vi har därför i vår värdering tagit hänsyn till att Katalysen kan behöva ta in ytterligare externt kapital innan bolaget blir kassaflödespositivt. Vidare har vi reducerat våra antaganden om framtida portföljvärde.


Länk till analysen

Läs mer om Katalysen Ventures AB